Дата розміщення:  22.05.2020 15:47:02
Дата здійснення дії: 23.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"
Код за ЄДРПОУ:  04012276
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1», ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, (надалі іменується – «Товариство»), повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 червня 2020 року об 15:00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5 (приміщення їдальні).

       Реєстрація учасників зборів з 14:00 до 14:50 в день та за місцем проведення зборів.

       Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 червня 2020 року.

     

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕНОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії - Матюшко Оксана Миколаївна, члени лічильної комісії - Кулібаба Людмила Василівна, Романюк Оксана Володимирівна.

1.2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені чинним законодавством України.

1.3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

2. Про обрання, голови та секретаря річних чергових загальних зборів Товариства, та затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Алексеєва Сергія Олександровича.

2.2. Обрати секретарем зборів – Тарнавську Тетяну Валеріївну.

2.3. Затвердити регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені статутом Товариства та регламентом річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.4. Всім учасникам річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.

 

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік «задовільною».

3.4. Заходів за результатами  розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

 

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2019 рік.

4.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік «задовільною».

4.3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2020 році, здійснювати передбачені законодавством та статутом перевірки діяльності Товариства.

 

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Чистий прибуток, одержаний Товариством за 2019 рік, залишити нерозподіленим.

 

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Iванченко Василь Леонiдович;

Члени Наглядової ради:

– Алексеєва  Оксана Анатолiївна;

– Полiщук Валерiй Володимирович;

– Беримець Валерiй Миколайович;

– Качараба Володимир Петрович;

– Красуля Наталiя Миколаївна;

– Чернишева Тетяна Сергiївна.

 

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

       Проект рішення: (по даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради Товариства, тому проект рішення не надається)

 

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

 

10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

 

11. Про надання повноважень на підписання протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

       11.1. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 22.06.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, кімната 205 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Тарнавська Т.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://04012276.smida.gov.ua

Телефон для довідок (044) 286-62-76

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

  • акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);
  • представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 12.05.2020 р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 58 982 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 54 122 458 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

(станом на 31.12.2019р.)

попередній

(станом на 31.12.2018р.)

Усього активів

213010

203020

Основні засоби (за залишковою вартістю)

111961

91751

Запаси

26119

36700

Сумарна дебіторська заборгованість

49593

55847

Грошові кошти та їх еквіваленти

72

207

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3319

2271

Власний капітал

39585

44873

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

14746

14746

Довгострокові зобов'язання  і забезпечення

22292

0

Поточні зобов'язання  і забезпечення

151133

158147

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1339

8641

Середньорічна кількість акцій (шт.)

58982000

58982000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

245

373

 

З повагою, Наглядова рада ПрАТ «Завод ЗБК № 1»