Дата розміщення:  22.05.2020 17:23:01
Дата здійснення дії: 22.05.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Код за ЄДРПОУ:  09807750
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»

 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», іденитифікаційний код 09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

 

Шановний акціонер, повідомляємо Вас, що у зв’язку із запровадженням на території України суворих заходів щодо стримування спалаху коронавірусу, Наглядова Рада АТ «УКРСИББАНК» прийняла рішення про проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «УКРСИББАНК» шляхом заочного голосування (опитування) у відповідності до Положення про Загальні Збори Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК», які відбудуться у період з 24 по 30 червня 2020 року.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів: станом на 24 годину 18 червня 2020 року.

Бюлетені для голосування разом з питаннями для голосування та проектами рішень будуть надіслані Акціонерам 24 червня 2020 року засобами електронного зв’язку (електронною поштою). Просимо до зазначеної дати повідомити за телефоном +38 (044) 537-49-09 адресу електронної пошти представника Акціонера, на яку йому будуть надіслані матеріали для голосування, а також надіслати скановану копію довіреності представника з повноваженнями приймати рішення на Загальних Зборах Акціонерів Банку від імені Акціонера.

Підписані бюлетені, в яких повинна бути визначена думка Акціонера, та оригінал (засвідчену копію) довіреності представника, який підписав бюлетень від імені Акціонера, просимо надіслати на адресу Банку шляхом поштового відправлення та засобами електронного зв’язку (електронною поштою) у строк до 30 червня 2020 року.

З інформацією, зазначеною у повідомленні та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також з інформацію, зазначеною в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про Акціонерні товариства», можна ознайомитися на веб-сайті Банку за адресою:  www.my.ukrsibbank.com .

 

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного, наданих відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного вважається порядком денним, не потребує повторного затвердження Наглядовою Радою Банку та публікується на власному веб-сайті Банку за адресою: www.my.ukrsibbank.com у строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про внесення змін до Статуту АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «УКРСИББАНК» шляхом викладення їх в новій редакції.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

6. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

7. Про обрання Голови Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

9. Про встановлення розмірів винагороди Голови та членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

10. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій, які знаходяться у власності акціонерів, складає 506 926 165 207 акцій, розподілених на 491 902 834 807 простих іменних акцій та 15 023 330 400 привілейованих іменних акцій класу «А», кількість голосуючих акцій складає 491 902 834 807 простих іменних акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати надіслання акціонерам бюлетенів для голосування разом з питаннями для голосування та проектами рішень акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, кімната 413 у робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, або шляхом направлення відповідного запиту засобами електронного зв’язку (електронною поштою) на адресу відповідальної посадової особи та/або відповідального співробітника Банку.

 Посадова особа АТ «УКРСИББАНК», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УКРСИББАНК» - Полянчук Олена Василівна. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департаменту Блінською Марією Леонідівною.

Банк до дати надіслання акціонерам бюлетенів для голосування разом з питаннями для голосування та проектами рішень надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа на вказану акціонером поштову адресу або шляхом надсилання відповідальною посадовою особою Банку електронного листа засобами електронного зв’язку. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати надсилання акціонерам бюлетенів для голосування разом з питаннями для голосування та проектами рішень, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати надсилання акціонерам бюлетенів для голосування разом з питаннями для голосування та проектами рішень. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Банку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Банку має бути оформлена акціонером з урахуванням положень ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 календарних днів з моменту одержання підписаних бюлетенів від останнього Акціонера – власника голосуючих акцій, шляхом їх розміщення у розділі "Про Банк" на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, підготовлені Наглядовою Радою:

 

1. Внести зміни до Статуту АТ «УКРСИББАНК» та затвердити нову редакцію Статуту АТ «УКРСИББАНК» (Додаток № 1).

    Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконує його обов’язки, підписати Статут Банку в новій редакції та здійснити усі необхідні юридично значущі дії для державної реєстрації Статуту Банку у державних реєстраційних органах та Національному Банку України».

 

2. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УКРСИББАНК» та затвердити у новій редакції (Додаток № 2).

 

3. Внести зміни до Положення про Правління АТ «УКРСИББАНК» та затвердити у новій редакції (Додаток № 3).

 

4. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «УКРСИББАНК» та затвердити у новій редакції (Додаток № 4).

 

5. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради  АТ «УКРСИББАНК» та відкликати Наглядову Раду АТ «УКРСИББАНК» у повному складі.

 

6. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК»*.

 

7. Обрати Франсуа Бенароя Головою Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» на строк 3 роки.

 

8. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» (Додаток № 5 до Протоколу).

 

9. Встановити, що розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової Ради, визначається Головою Наглядової Ради  АТ «УКРСИББАНК» відповідно до умов затверджених договорів.

 

10. Обрати Голову Правління або особу, яка виконує його обов’язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з Головою та  членами Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК».

 

*Відповідно до законодавства проекти рішень щодо кумулятивного голосування не публікуються.

 

З повагою,

Наглядова Рада АТ «УКРСИББАНК»

Затверджено Наглядовою Радою АТ «УКРСИББАНК»