Дата розміщення:  22.05.2020 18:29:01
Дата здійснення дії: 23.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ"
Код за ЄДРПОУ:  32155419
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 32155419, адреса місцезнаходження 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23.06.2020 року, початок об 10-00 годині за адресою: 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1, кімната 5. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 17.06.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі Новосьолову Юлію Олегівну.

2.  Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Добруцького Ігора Ігоровича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Паладія Олександра Миколайовича.

2.3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів:

- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;

- запит та пропозиції до 5 хвилин;

- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин

2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Директора, та які були видані учасникам річних Загальних зборів для голосування. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

3.3. Роботу Директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

5.1. Здійснити розподіл суми прибутку отриманою Товариством у 2019 році у сумі  що дорівнює    3 423,8 тис.грн. наступним чином:

– 3 274 900,00 грн. направити на виплату дивідендів;

148 900,00  грн. направити до резервного капіталу.

5.2. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

5.2.1. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 09.07.2020 року.

5.2.2. Строк виплати дивідендів: з 14.07.2020 р. по 23.12.2020 р.

5.2.3. Дивіденд, що виплачується на одну просту іменну акцію: 0,012792578125 грн.

5.2.4. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, виключно грошовими коштами в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок.

Для здійснення виплати дивідендів акціонерам необхідно направити на адресу місцезнаходження Товариства 01013, м.Київ, вул. Інженерна, б.1, наступні документи:

– юридичним особам - заяву від акціонера-юридичної особи (за підписом відповідальної особи та печаткою) з зазначенням  найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів обслуговуючого  банку;

– фізичним особам – заяву від акціонера-фізичної особи, в якій вказати ПІБ, місця проживання акціонера, ідентифікаційний номер, номеру рахунку та реквізитів обслуговуючого  банку, копію довідки із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію 1, 2, 11 сторінки паспорту, телефон для зв`язку. Копії документів акціонер має завірити власним підписом.

Виплата всієї суми дивідендів здійснюється кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, в загальний строк виплати дивідендів (конкретні дати виплат визначити не можливо, тому що Товариство буде здійснювати виплати по мірі накопичення коштів).

5.2.5. Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок не звернення, відсутності заяви акціонера про виплату, чи відсутності коректних даних про вказаний акціонером рахунок для перерахування дивідендів, депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих акціонером дивідендів відсотки не нараховуються.

5.2.6. Дивіденди акціонерам будуть виплачені за відрахуванням податків та зборів, які визначаються чинним законодавством України. У випадку неможливості ідентифікації акціонера у зв’язку з невідповідністю особистих даних акціонера з даними в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, виплата дивідендів здійснюється після самостійного (акціонером) уточнення власних реквізитів.

6. Про прийняття рішення про схвалення укладенного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (щодо  оренди нежитлових приміщень).

Проект рішення №1:

6.1. Прийняти рішення про схвалення укладенного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між АТ "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ" та Добруцьким Ігорем Ігоровичем за наступними умовами: договір оренди частини нежитлового приміщення загальною площею 120,5 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б.24-А терміном з 01.05.2020 р. по 30.04.2021 р. з правом автоматичної пролонгації на календарний рік. Щомісячна плата за оренду 1 кв.м. становить 1 945,00 грн., загальна щомісячна орендна плата становить 234 372,50 грн.

Проект рішення №2:

6.2. Не приймати рішення про схвалення укладенного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між АТ "ГЛОБАЛ-МАРКЕТ" та Добруцьким Ігорем Ігоровичем за наступними умовами: договір оренди частини нежитлового приміщення загальною площею 120,5 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б.24-А терміном з 01.05.2020 р. по 30.04.2021 р. з правом автоматичної пролонгації на календарний рік. Щомісячна плата за оренду 1 кв.м. становить 1 945,00 грн., загальна щомісячна орендна плата становить 234 372,50 грн.

7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про виконавчий орган (Директора)" шляхом викладення їх в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про виконавчий орган (Директора)".

8.2. Уповноважити Директора підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про виконавчий орган (Директора)".

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника

період

2019 р.

2018 р.

Усього активів

12 064,5

16 541,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2 055,5

2 081,6

Запаси

455,4

441,6

Сумарна дебіторська заборгованість

3 522,8

2084,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

655,5

699,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6496,2

10 245,1

Власний капітал

9291,3

12 953,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2 560,0

2 560,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

2 773,2

3 587,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3 423,8

1 725,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

256 000 000

256 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01

0,01

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 22.06.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1, кімната 5, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Паладій Олександр Миколайович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://32155419.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 230-20-21.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 01013, м.Київ, вулиця Iнженерна, будинок 1, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 15.05.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 256 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 255 782 083 штук.