Дата розміщення:  22.05.2020 19:11:01
Дата здійснення дії: 23.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ДОБРОБУТ АГ"
Код за ЄДРПОУ:  30149639
Текст повідомлення: 

ПрАТ «Добробут АГ» повідомляє про скликання 23 червня 2020 року річних загальних зборів акціонерів о 10:00 за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Ломачинці, вул. Вишнева, 20, з наступним порядком денним:


 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРЕКТАМИ РІШЕНЬ:

Питання

Проект рішення

 1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

 • тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;

 • працювати без перерви;

 • термін (орієнтовний) проведення загальних зборів - 2 години;

 • обрати головою загальних зборів акціонерів – Гордійчук Є.І., секретарем Загальних зборів акціонерів – Кієнко К.Ю.

Обрати лічильну комісію у складі: Сливка Ж.О. – голова лічильної комісії, Козубець А.А. - член лічильної комісії.

 1. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити, роботу директора визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 1. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Добробут АГ»

Затвердити Статут ПрАТ «Добробут АГ» в новій редакції.

 1. Про обрання нового складу органів управління ПрАТ «Добробут АГ».

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

 • Гордійчука Андрія Андрійовича

 • Гордійчук Єлизавета Ігорівна;

 • Короленко Сергій Леонідович

Звільнити з посади ревізора товариства Гордійчук Єлизавету Ігорівну.

Обрати ревізором Товариства: Пехньо Валентину Олексіївну

 

 1. Про затвердження значних правочинів.

Затвердити договори укладені від імені ПрАТ «Добробут АГ» в 2019 році.

 1. Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів

Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2020 році (2021р. – до проведення наступних річних зборів акціонерів) значних правочинів (договорів купівлі-продажу, оренди, поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших господарсько-правових угод) та надати повноваження директору Товариства у 2020 році ( в 2021р. – до проведення наступних річних зборів акціонерів) на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

 

Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, у робочі години з 8.00 до 12.00 за адресою Товариства: 60235, Чернівецька обл., Сокирянський район, село Ломачинці, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 24 (приміщення адмінбудівлі, кабінет директора). Відповідальна особа за порядок ознайомлення – Сливка Жанна Олександрівна. Довідки за телефоном (067) 165-67-41.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Добробут АГ»: http://dobrobud.cv.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Попередній 2018 рік

Звітний 2019 рік

Усього активів

127195

130299

Основні засоби

57474

41288

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

Запаси

9637

12485

Сумарна дебіторська заборгованість

25852

42046

Грошові кошти та їхні еквіваленти

39

29

Нерозподілений прибуток (збиток)

-38772

-43431

Власний капітал

-36490

-41149

Статутний капітал

 

 

Довгострокові зобов’язання

24718

24718

Поточні зобов’язання

 

 

Чистий прибуток (збиток)

-12227

-4659

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

 

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

46

11

 

Відповідно до ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора);

- користуватися іншими правами, передбаченими зазначеними нормами.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення про проведення загальних зборів, - загальна кількість акцій по реєстру, складеному  Національним Депозитарієм  України становить  6375264 штук в тому числі голосуючих  6375264 штук. Тип акцій – іменні прості.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24.00 годину 17 червня 2020 року. Початок реєстрації - 9.00. Початок зборів - 10.00 Для участі в зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів - довіреність.

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

 

Директор ПрАТ «Добробут АГ» Кієнко К.Ю.