Дата розміщення:  30.06.2020 16:47:01
Дата здійснення дії: 03.08.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
Код за ЄДРПОУ:  31834736
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

повідомляє про проведення річних загальних зборів

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА, 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А.
 2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 03 серпня 2020 року о 10.00 за адресою:Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань.
 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів – 08:30, час закінчення реєстрації акціонерів – 09:45.
 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 липня 2020 року (станом на 24 годину).
 5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1)Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб (персонально):

Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії;

Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії;

Протопоп Ірина Миколаївна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1) Обрати головою загальних зборів Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем загальних зборів Сисенка Ігора Івановича.

3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

2) Визнати роботу Генерального директора за 2019 рік задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
 2. Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1) Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

1) У зв’язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році дивіденди не нараховувати.

2) Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

3) Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік – збиткову діяльність Товариства в 2019 році.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн. при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:
 • Сисенко Іван Федорович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
 • Гнідченко Гліб Геннадійович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича);
 • Княжеченко Олександр Олегович (представник акціонера Сисенка Ігора Івановича).

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до абз. 6 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2) Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі.

11. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1) Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://tmzof.pat.ua/

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10:00 до 17:00 години за місцевим часом за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -  голова Наглядової ради Товариства Сисенко Іван Федорович, тел. (05747) 5-33-35. Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

8. Кожен акціонер (згідно ст.38 Закону «Про акціонерні товариства»)  має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бутифізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10. Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

301731

330125

Основні засоби (за залишковою вартістю)

198448

213554

Запаси

41044

36920

Сумарна дебіторська заборгованість

17790

29044

Гроші та їх еквіваленти

255

78

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-199855

-194675

Власний капітал

10131

31603

Зареєстрований статутний капітал

45 247

45 247

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

291600

298522

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-5180

-54798

Середньорічна кількість акцій (шт.)

45 246 736 

45 246 736 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,1145

-1,2111

Наглядова Рада