Дата розміщення:  30.06.2020 16:47:01
Дата здійснення дії: 17.07.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  14360080
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" (надалі також АТ "А-БАНК", або Товариство, або Банк) повідомляє Вас, що у порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Банку прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" з повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори АТ "А-БАНК" відбудуться 17 липня 2020 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, АТ "А-БАНК", 3-й поверх, приміщення конференц-зали.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 17 липня 2020 року з 09.45 год. до 10.20 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, АТ "А-БАНК", 3-й поверх, приміщення конференц-зали.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 13 липня 2020 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів:

 

 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року з питання № 15 порядку денного "Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції".
 4. Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року з питання № 16 порядку денного "Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління)".
 5. Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 6. Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів АТ "А-БАНК"  (про загальні збори, наглядову раду та правління).
 7. Розгляд звіту про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2020 року.

 

 

Проекти рішень з переліку питань

порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів:

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 • час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на загальні збори не допускаються.
 • усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 • голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів Товариства для голосування.
 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства.
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
 • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
 • загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року з питання № 15 порядку денного "Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції".

3.1. Скасувати рішення загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року, прийняті за результатами розгляду питання № 15 порядку денного "Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції", оформлені протоколом № 1/2020 загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року, а саме:

"15.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

      - збільшенням статутного капіталу АТ "А-БАНК" на 276 232 000,00 грн. (Двісті сімдесят шість мільйонів двісті тридцять дві тисячі гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 11,00 грн. (Одинадцять гривень 00 копійок);

      - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

      (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів АТ "А-БАНК" від 21.04.2020 р.).

15.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 21.04.2020 р.

15.3. Доручити Голові Правління Банку особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 21.04.2020 р.

15.4. Встановити, що нова редакція Статуту АТ "А-БАНК" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції."

4. Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року з питання № 16 порядку денного "Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління)".

4.1. Скасувати рішення загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року, прийняті за результатами розгляду питання № 16 порядку денного "Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління)", оформлені протоколом № 1/2020 загальних зборів АТ "А-Банк" від 21.04.2020 року, а саме:

"16.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Банку:

      - Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";

      - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";

      - Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".

16.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 21.04.2020 р.

16.3. Встановити, що нові редакції Положень набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції."

5. Внесення змін до Статуту АТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

5.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

   - збільшенням статутного капіталу АТ "А-БАНК" на 276 232 000,00 грн. (Двісті сімдесят шість мільйонів двісті тридцять дві тисячі гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 11,00 грн. (Одинадцять гривень 00 копійок);

- порядком вирішення загальними Зборами питань, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку;

                - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України, в тому числі у відповідність до Закону України від 06.12.2019 року
№ 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (дата набрання чинності - 28.04.2020 року).

(Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів АТ "А-БАНК" від 17.07.2020 р.).

5.2. Делегувати Голові та секретарю позачергових загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів Товариства 17.07.2020 р.

5.3. Доручити Голові Правління Банку особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів Товариства 17.07.2020 р.

5.4. Встановити, що нова редакція Статуту АТ "А-БАНК" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

6. Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів АТ "А-БАНК" (про загальні збори, наглядову раду та правління).

6.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Банку:

 • Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
 • Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
 • Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".

6.2. Делегувати Голові та секретарю позачергових загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку в редакціях, затверджених рішенням позачергових загальних зборів 17.07.2020 р.

6.3. Встановити, що нові редакції Положень набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. Розгляд звіту про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2020 року.

7.1. Затвердити звіт аудитора ПрАТ "КПМГ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 31032100) від 20.05.2020 року про результати оцінки якості активів АТ "А - БАНК" та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2020 року.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": https://a-bank.com.ua/

 

Інформація про кількість акцій:

Станом на 24 червня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 25 112 000 (Двадцять п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 24 червня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 25 112 000 (Двадцять п`ять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління АТ "А-БАНК" Кандауров Юрій Васильович. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 16 липня 2020 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, каб. 203, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ – БАНК", контактна особа – Широкий Володимир Васильович корпоративний секретар  АТ "А - БАНК". Телефон для довідок: +38 (056) 722-12-24.

17 липня 2020 року (в день проведення позачергових загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а вдень проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.