Дата розміщення:  02.07.2020 09:37:01
Дата здійснення дії: 18.07.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Будiвельно-монтажне управлiння № 20"
Код за ЄДРПОУ:  01036491
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Приватне акціонерне товариство „Будівельно–монтажне управління № 20” (Код ЄДРПОУ 01036491) повідомляє, що 18 липня 2020 року об 11:00 за місцезнаходженням: Херсонська область, Олешкiвський район, смт. Брилівка, вул. Промислова, будинок 20, в приміщенні ПрАТ „БМУ–20” відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 14 липня 2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1.Обрання лічильної комісії Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: голова лічильної комісії Шахбазян Лариса Григорівна,  члени лічильної комісії - Стащенко Григорій Іванович, Сухолиткого Юстина Кириловича. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових зборів Товариства.

Проект рішення порядку денного: Обрати Головою Зборів Риженко Василя Миколайовича, секретарем зборів Сучок Миколу Борисовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Проект рішення порядку денного: голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації; принцип голосування з питань порядку денного, одна голосуюча акція – один голос; рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій; по кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь - до 15 хвилин, заслухати бажаючих виступити - до 5 хвилин; заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів- до 5 хвилин.

Після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв. Збори провести без перерви.

4. Про відміну рішення загальних зборів від 30.04.2020 р., щодо ліквідації ПрАТ „БМУ–20”.

Проект рішення: відмінити рішення загальних зборів від 30.04.2020 р., щодо ліквідації ПрАТ „БМУ–20” та відновити діяльність Товариства, відновити повноваження Наглядової ради.

5. Обрання директора.

Проект рішення: Обрати директором строком на 5 років Риженко Василя Миколайовича.

6. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про відновлення діяльності Приватного акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління №20".

Проект рішення: Уповноважити Риженко Василя Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2725910054) здійснити усі дії щодо державної реєстрації щодо відновлення діяльності Приватного акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління №20".

7. Прийняття попереднього рішення про вчинення значного правочину, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Призначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення порядку денного: прийняти попереднє рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, а саме надати згоду на реалізацію (продаж) основних засобів,  матеріалів (будівельних матеріалів), запасних частин на суму 500 тис.грн., що складає 826,45% від активів останньої річної звітності, які дорівнюють 60,5 тис.грн. Уповноваженою особою на підписання значних правочинів призначити Риженко В.М.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники можуть ознайомитися за адресом: Херсонська область, Олешкiвський район, смт. Брилівка, вул. Промислова, будинок 20, приймальня директора у робочі дні (понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Риженко Василь Миколайович. Довідки за тел. (0554)255169.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимогам законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного pat-bmu.pat.ua.

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеному НДУ станом на 30.06.2020 р., загальна кількість акцій становить 58380000 штук, кількість голосуючих акцій становить 40931875 штук.