Дата розміщення:  12.03.2019 12:11:02
Дата здійснення дії: 22.02.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
Код за ЄДРПОУ:  14070197
Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», ЯКІ СКЛИКАНІ НА 23 КВІТНЯ 2019 РОКУ

 

1. Повідомлення про проведення загальних зборів;

 

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

(місцезнаходження товариства: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19,

код за ЄДРПОУ 14070197)

 

23 квітня 2019 року о 16-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «БАНК «ГРАНТ» за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5-й поверх, актова зала.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту загальних зборів.
 4. Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
 5. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2018 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.
 6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
 7. Затвердження річних результатів діяльності банку за 2018 рік, звіту зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
 8. Розподіл прибутку банку за 2018 рік. Визначення частини прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу АТ «БАНК «ГРАНТ» та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 9. Збільшення статутного капіталу АТ «БАНК «ГРАНТ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік.
 10. Випуск акцій АТ «БАНК «ГРАНТ» нової номінальної вартості та затвердження рішення про випуск акцій АТ «БАНК «ГРАНТ» нової номінальної вартості.
 11. Затвердження змін до Статуту банку в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу та приведенням статуту у відповідність з нормами чинного законодавства.
 12. Затвердження змін до внутрішніх положень банку шляхом викладення їх у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Статуту банку та чинного законодавства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2018 рік

2017 рік

Усього активів

1 452 285

1 299 930

Основні засоби (за залишковою вартістю)

62 048

57 687

Запаси

409

396

Сумарна дебіторська заборгованість

-

8 022

Гроші та їх еквіваленти

115 334

115 532

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

70 210

82 934

Власний капітал

550 066

560 893

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

430 000

430 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

388 870

Поточні зобов'язання і забезпечення

-

349 577

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

70 152

68 721

Середньорічна кількість акцій (шт.)

40 000 000

40 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,75

1,72

 

 

У загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені до переліку акціонерів станом на 24-00 годину 17 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 15-00 до 15-45 годин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера, що діє за довіреністю повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування у довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, пов’язаними з проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів, звернувшись до Начальника відділу цінних паперів Кравченко Ігоря Володимировича за адресою: м. Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12, 5 поверх, кім. 10, тел. 714-05-60 у робочі дні з 14-00 до 17-00.

Акціонери має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів в письмовій формі за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19, приймальня Голови Правління, у робочі дні з 9-00 до 13-00.

Інформація щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті товариства: www.grant.ua.

Наглядова рада АТ «БАНК «ГРАНТ»

 

2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

 

Станом на 25 лютого 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить – 40 000 000 шт., кількість голосуючих акцій становить – 40 000 000 шт.

 

3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

 

Для участі у загальних зборах акціонеру – фізичній особі необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт). Представник акціонера повинен мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами діючого законодавства. Для керівників акціонера – юридичної особи необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт) та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

 

Наглядова рада АТ «БАНК «ГРАНТ» підготувала наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Лазар Михайло Михайлович;  

секретар комісії – Лукінова Олена Іванівна;

член комісії – Волошан Тетяна Володимирівна.

2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту оголошення результатів голосування.

2.   Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати:

Головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, акціонера, Голову Наглядової ради;

секретарем зборів – Симов'яна Вагана Саркисовича, акціонера, заступника Голови Наглядової ради.

2. Уповноважити голову зборів Симов'яна Саркіса Ваграмовича та секретаря зборів Симов'яна Вагана Саркисовича, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «ГРАНТ» від 23 квітня 2019 року.

3.   Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

-   для доповідей до 15 хвилин;

-   для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;

-   бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;

-   провести голосування з усіх питань порядку денного, шляхом відкритого голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

4.   Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік та визначити діяльність Наглядової ради у 2018 році задовільною.

5.   Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2018 році та визначити діяльність Правління у 2018 році задовільною.

6.   Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та визначити діяльність Ревізійної комісії у 2018 році задовільною.

7.   Затвердження річних результатів діяльності банку за 2018 рік, звіту зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

1.      Затвердити річні результати діяльності АТ «БАНК «ГРАНТ» за 2018 рік.

2. Затвердити звіт зовнішнього аудитора, проведений Аудиторською фірмою ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту, зазначеному у ньому.

  8. Розподіл прибутку банку за 2018 рік. Визначення частини прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу АТ «БАНК« ГРАНТ» та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір чистого прибутку після оподаткування звітного року у сумі 70 151 564,82 грн.

2. Затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 70 151 564,82 грн. наступним чином:

-  3 507 578,24 грн., що складає 5% від загальної суми прибутку, спрямувати до резервного фонду АТ «БАНК «ГРАНТ» (рахунок 5021 «Резервні фонди»);

-  34 000 000,00 грн. спрямувати на збільшення статутного капіталу АТ «БАНК «ГРАНТ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій (рахунок 5004 «Незареєстрований статутний капітал»);

- 32 000 000,00 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам банку;

- 643 986,58 грн. спрямувати до загальних резервів АТ «БАНК «ГРАНТ» (рахунок 5020 «Загальні резерви»).

3. Затвердити розмір річних дивідендів, що підлягають сплаті акціонерам банку на підставі цього рішення у сумі 32 000 000,00 грн. виходячи із суми дивідендів на одну просту іменну акцію – 0,80 грн.

4. Відповідно до вимог чинного законодавства, визначити спосіб виплати дивідендів – через Національну депозитарну систему України, доручити Раді Банку встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та оприлюднити це рішення в порядку та строк, передбачений чинним законодавством.

9.   Збільшення статутного капіталу АТ «БАНК «ГРАНТ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «БАНК «ГРАНТ» до 464 000 000,00 (Чотириста шістдесят чотири мільйона гривень 00 копійок) грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,75 (Десять гривень 75 копійок) грн. до 11,60 (Одиннадцять гривень 60 копійок) грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку банку за 2018 рік у розмірі 34 000 000,00 (Тридцять чотири мільйона гривень 00 копійок) грн.

10. Випуск акцій АТ «БАНК «ГРАНТ» нової номінальної вартості та затвердження Рішення про випуск акцій АТ «БАНК «ГРАНТ» нової номінальної вартості.

Проект рішення:

1. Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «БАНК «ГРАНТ» у кількості 40 000 000 (Сорок мільйонів штук) шт. новою номінальною вартістю 11,60 (Одиннадцять гривень 60 копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 464 000 000,00 (Чотириста шістдесят чотири мільйона гривень 00 копійок) грн.

2. Затвердити «Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ».

11. Затвердження змін до Статуту АТ «БАНК «ГРАНТ» шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із збільшенням статутного капіталу та приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

Проект рішення:

  1. Затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», виклавши Статут банку у новій редакції у зв’язку із збільшенням статутного капіталу та приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

2. Доручити Голові Правління банку підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО–УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію Статуту АТ «БАНК «ГРАНТ» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

12. Затвердження змін до внутрішніх положень банку шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку із приведенням їх у відповідність до норм Статуту банку та чинного законодавства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до внутрішніх положень банку шляхом викладення їх у новій редакції

 

 

Голова Наглядової ради

АТ «БАНК «ГРАНТ»                                                                                   Симов’ян С. В.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Голова Правління                      ___________                                           В. І. Мартиросов

                                               М. П.                                                          12.03.2019