Дата розміщення:  12.03.2019 12:29:02
Дата здійснення дії: 12.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ:  32244833
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та  проект  порядку денного

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Приватного акціонерного товариства „Інвестбудсервіс ”  (далі-Товариство),

 (місцезнаходження: Україна, 03115, місто  Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повідомляємо, що „15” квітня 2019 року за адресою: Україна, 01010, місто  Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413, відбудуться  річні загальні  збори  акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів: „15” квітня 2019 року з 14.10  до 14.45 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Початок зборів об 15.00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – „09” квітня 2019 року

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження  річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у  2018 році з урахуванням  вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження  заходів за результатами  розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Голови Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. Затвердження заходів за результатами  розгляду  звіту Голови Правління Товариства.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження  звіту та  висновків Ревізора Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

10. Обрання Ревізора Товариства.

11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

745326

796782

Основні засоби (за залишковою вартістю)

78961

79361

Запаси

129221

129204

Сумарна дебіторська заборгованість

29971

55903

Гроші та їх еквіваленти

113

1

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

(38185)

40799

Власний капітал

56815

54201

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

95000

95000

Довгострокові зобов’язання і запезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і запезпечення

688511

742581

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2614

830

Середньорічна кількість акцій (шт.)

380 000 000

380 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,0068789

0.0021842

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018 р. можуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах www.invest-buds.pat.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом за адресою:  Україна, 03115, місто  Київ, вулиця Святошинська, будинок 34 або особисто  до відповідальної посадової особи кожний робочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 13-00 по 14-00 )  за адресою:  Україна, 01010, місто  Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413, а в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові  (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Інвестбудсервіс», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 05.03.2019 р., загальна кількість акцій Товариства складає 380 000 000 штук простих іменних акцій або  336 604 574 штук простих іменних голосуючих акцій.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами призначається Голова Правління – Косенко І.С.

Довідки за телефоном 044 280 70 91

                  Голова Наглядової ради         

Приватного акціонерного товариства «Інвестбудсервіс»                                                                                       С. О. Кучін