Дата розміщення:  12.03.2019 12:31:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАУЧУК"
Код за ЄДРПОУ:  13507918
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Каучук» (ІКЮО за  ЄДРПОУ - 13507918)

Приватне акціонерне товариство «Каучук» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вузівська, 1-А,  повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.04.2019  р. об 11 годині 00 хвилин за адресою ПрАТ «Каучук»: 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вузівська, 1-А, кабінет 305.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 15.04.2019 р. з 09 години 30 хвилин до 10 години 45  хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 09.04.2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «Каучук»

  1. Обрання членів лічильної комісії, обрання голови та секретаря загальних зборів.
  2. Затвердження порядку проведення зборів, порядку голосування на річних загальних зборах, порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах.
  3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
  4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства, звіту та висновків ревізора.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
  8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ  «Каучук», що скликані на 15 квітня 2019 року.

Проект рішення по питанню №1

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Вайзер Оксану Федорiвну.

Обрати Головою загальних зборів   Блiнова Сергiя Федоровича

Секретарем загальних зборів  Вайзер Оксану Федорiвну

Проект рішення по  питанню №2

Затвердити порядок  проведення загальних зборів акціонерів: час для доповiдi – до 20 хвилин; час для виступiв в дебатах – не бiльш нiж 5 хвилин; час для виступiв з запитаннями, довiдками, iнформацiєю – до 3 хвилин; час для виступiв з вiдповiдями – до 3 хвилин; час для внесення пропозицiй та доповнень – до 3 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос .

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються після їх отримання підписом члена лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Проект рішення по питанню №3

Взяти до відома звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення по питанню №4

Взяти до відома звіт та висновки  ревізора Товариства за  підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення по питанню №5

Затвердити звіт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Визнати роботу Товариства задовiльною.

Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства.                                                                       

Проект рішення по питанню №6

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по питанню №7

Затвердити суму прибутку 3695,2 тис. грн.

Спрямувати 2195,2 тис.грн. на розвиток та модернiзацiю технічного обладнання пiдприємства; 1500,00  тис. грн. спрямувати на виплату дивiдендiв безпосередньо акціонерам.

Проект рішення по питанню №8

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення 15.04.2019 р., а саме: кредитних угод, договорiв застави, iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання, договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2018 рiк, у якостi граничної вартостi таких правочинiв, затвердити вартiсть правочинiв, що дорiвнює 500 млн. грн. кожен. Уповноважити Директора Вайзера Iллю Миколайовича та Президента Блінова Сергія Федоровича на укладення та пiдписання таких значних правочинiв  від імені Товариства.

 

 

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вузівська, 1-А, кабінет 303, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів: 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вузівська, 1-А, кабінет 305. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства (представників акціонерів ) з документами – є директор  Вайзер Iлля Миколайович.

 Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів шляхом оголошення відповіді на самих зборах, а для акціонерів, які відсутні шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,а також з  запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора  Вайзера Iллі Миколайовича за телефоном: (0629) 47-37-00.

 Адреса власного веб-сайту http://emitent13507918.com.ua, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

2018 р.

попередній

2017 р.

Усього активів

35758,6

29383,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10511,7

6175,0

Запаси

13757,1

11842

Сумарна дебіторська заборгованість

9915,0

6307,5

Гроші та їх еквіваленти

69,3

1611,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21769,0

22469,8

Власний капітал

25444,0

26144,8

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

45

45

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

10314,6

3238,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3695,2

12513,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

445

445

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

8303,82022

28121,34831

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

 

Найменування посади

Директор

 

Вайзер Iлля Миколайович

 

 

(підпис)

 

 

М.П.