Дата розміщення:  12.03.2019 13:09:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”
Код за ЄДРПОУ:  05391057
Текст повідомлення: 

Додаток до протоколу засідання Наглядової  ради ПрАТ “ОБОЛОНЬ” №11 від  22.02.2019 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ОБОЛОНЬ”, 04212 м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.
2). Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 18 квітня 2019 року о 12.00 за адресою: 04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3, 4-й поверх, зал засідань ПрАТ „ОБОЛОНЬ” (кімната № 414).
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація акціонерів почнеться 18 квітня 2019 року о 8.30 і закінчиться об 11.00, за адресою: 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3, 4-й поверх, зал засідань ПрАТ „ОБОЛОНЬ” (кімната № 414).  
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину   12 квітня 2019 року.
5). Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію  Загальних зборів акціонерів  у складі: Шленський Олександр Анатолійович  - Голова комісії; Семенюк Людмила Федорівна, Калітенко Валентина Вікторівна, Ноль Галина Олексіївна, Комаренко Валентина Анатоліївна — члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
Проект рішення: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Сто відсотків збитку отриманого за підсумками 2018 року, покрити за рахунок накопиченого за минулі звітні періоди нерозподіленого прибутку Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
9. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Слободяна Олександра Вячеславовича і Секретаря загальних зборів акціонерів Ваннікову Катерину Василівну на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Про надання повноважень з питань державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Надати повноваження Генеральному Директору Товариства  або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику  на здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Блощаневича С. М. - Голови Наглядової ради; членів Наглядової ради Товариства Бахова І.І. , Ваннікової К.В., Шпрахи В.В., Гарбарчук О.П., Голоска А.Л., Горбаня І.М., Кравця С.В., Кришталь Л.Г., Онищук Л.І., Пейка В.П., Петренка В.І., Ярешка А.О.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 13 членів, шляхом кумулятивного голосування  з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,  встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проектів договорів, уповноважити Президента Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами  Наглядової ради від імені Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії — Полюховича О.Г.;  членів Ревізійної комісії Бiляка  П.П.,  Лiсiциної О.С.,  Литвиненко Н.Ф.,  Остапенко О.А., Стрiльця С.П.,  Хоменко Т.М.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 7 членів, шляхом кумулятивного голосування з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів , що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної  комісії Товариства,  встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проектів договорів, уповноважити Президента Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення: Попередньо  надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:


з/п
Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згодуГранична сукупна вартість правочинів
/тис.грн./
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
/тис.грн./
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/
1Правочини про продаж Товариством корпоративних прав, в тому числі цінних паперів, часток у статутному капіталі  підприємств з корпоративними правами ПрАТ «ОБОЛОНЬ», дочірніх підприємств ПрАТ «ОБОЛОНЬ», їх активів та активів відокремлених структурних підрозділів Товариства.

3000000

три мільярди гривень

519613957,73

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису,  для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.
6). Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: www.obolon.ua
7). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: за письмовим запитом акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 13-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) за місцезнаходженням Товариства: 04212 м. Київ, вул. Богатирська, 3 (5-й поверх, кабінет №505). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Товариства Блощаневич С.М., телефон для довідок – (044) 201-47-75.
8). Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
9). Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі (реєстрації) у загальних зборах необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для керівника акціонера — юридичної особи - паспорт та документи що підтверджують його повноваження, для представників акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.
11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 25.02.2019 р., загальна кількість акцій - 325127  загальна кількість голосуючих акцій — 319917.
12). Показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ОБОЛОНЬ” за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів51961395736728
Основні засоби (за залишковою вартістю)29903553100769
Запаси10579651072008
Сумарна дебіторська заборгованість7324081245842
Гроші та їх еквіваленти( 4803 )27288
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)370424381112
Власний капітал19102031942253
Зареєстрований (статутний) капітал3251332513
Довгострокові зобов’язання і забезпечення12611722057801
Поточні зобов’язання і забезпечення20247641736674
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)( 176933 )288781
Середньорічна кількість акцій (шт.)325127325127
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)( 544.20 )888,21

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ “ОБОЛОНЬ”   Блощаневич С.М.