Дата розміщення:  12.03.2019 13:15:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Київполiграфмаш"
Код за ЄДРПОУ:  00242909
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «КИЇВПОЛІГРАФМАШ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 00242909, місцезнаходження – 04080, м.Київ, вул. Тульчинська, 6 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться 17 квітня 2019 року о 10:30 год. за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Перелік питань проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації з правом передоручення. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
 12. Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2018 році.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 17 квітня 2019 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення ЗЗА.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – 11 квітня 2019 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 16 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Тульчинська, 6, каб.№1 (приймальня Генерального Директора) в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 08:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (17 квітня 2019 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Максименко В.П. (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 468-52-11.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www. poligraphmash.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 04.03.2019 року: загальна кількість акцій – 1606800 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1466162 шт.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2:                                                                      

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №7:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 81000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №11:

  1. У зв’язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

  2. Уповноважити Генерального директора Максименка Володимира Пилиповича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

  3. Доручити Генеральному директору Максименку Володимиру Пилиповичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

  4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

            По питанню №12: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2018 році.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

22998

21858

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

7963

8634

Запаси 

13576

11565

Сумарна дебіторська заборгованість  

713

787

Гроші та їх еквіваленти

8

73

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

391

310

Власний капітал 

18991

18910

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3214

3214

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4007

2948

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

81

553

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1606800

1606800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0504

0,344

 

Наглядова Рада