Дата розміщення:  12.03.2019 13:23:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБІЗНЕС"
Код за ЄДРПОУ:  35529829
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС»

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

 

Наглядова рада повідомляє, що 17 квітня 2019 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах -  13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 13 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –                    11 квітня 2019 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 199 980 штук.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна.

 

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Ковальську Людмилу Володимирівну.

 

3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

  1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
  2. Затвердити заходи за результатами звіту Наглядової ради за 2018 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів).

 

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

  1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік.
  2. Затвердити заходи за результатами звіту Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів).

 

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

  1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.
  2. Затвердити заходи за результатами звіту Ревізійної комісії за 2018 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів).

 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

  1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
  2. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів).

 

7.  Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Визнати діяльність Товариства у 2018 році задовільною.

 

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 163 тис. грн.

2. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2018 рік не здійснювати.

3. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

 

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

10. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Арбузіну Вікторію Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

4. Доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

 

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Загальні збори в новій редакції.

 

12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.

 

13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Правління) в новій редакції.

 

14. Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.

Проект рішення:

3. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

4. Затвердити Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції.

 

15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції.

 

16. Про скасування дії Положення про Ревізійну комісію. 

Проект рішення: Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію.

 

17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Шахновського Анатолія Євгеновича та Дмитренко Тетяни Петрівни.

 

18. Про прийняття рішення з питання приведення стану Товариства у відповідність до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850.

Проект рішення: Здійснити дії спрямовані на заміну (продаж, міну) наявних фінансових активів Товариства, що не відповідають вимогам Розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 від 07.06.2018 р., на активи, які забезпечать виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу встановленого зазначеним нормативно-правовим актом.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

25781

25433

Основні засоби (за залишковою вартістю)

-

16

Запаси

74

63

Сумарна дебіторська заборгованість

133

98

Гроші та їх еквіваленти

4482

4380

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2161)

(2324)

Власний капітал

21186

21023

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

20000

20000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

3774

4066

Поточні зобов’язання і забезпечення

821

344

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

163

(953)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200000

200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.8

-

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням:                                           http://bbs-life.com.ua/korporativna-informatsiya/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Члена Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції  до  проекту  порядку  денного  Загальних  зборів акціонери можуть надсилати на адресу місцезнаходження Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

 

 

Наглядова рада

Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»