Дата розміщення:  12.03.2019 13:27:02
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
Код за ЄДРПОУ:  16392628
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний

та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

(місцезнаходження Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4)

 

 

Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – АТ КІЕП, Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів, які відбудуться 18 квітня 2019 року о 15:00 год. за київським часом, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кім. № 316.

Реєстрація акціонерів Товариства проводитиметься 18 квітня 2019 року з 13:30 до 14:30 год. за київським часом, за місцем проведення Загальних зборів, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кім. № 316.

Право на участь у річних Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, складеним станом на 24:00 год. 12 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного річних Загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства ради за 2018 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
 5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за результатами 2018 року.
 9. Затвердження дати, порядку та строку виплати річних дивідендів.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 11. Про затвердження середньострокового бюджета Товариства на 2019-2021 роки.
 12. Припинення повноважень лічильної комісії.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі осіб, які входять до складу тимчасової лічильної комісії, а саме: Семенюк М.Д., Шедов І.В., Гарбуз Д.В., Ковальчук Є.П., Кошенко С.М.

 

 1. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Правління Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Питання задаються в усній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера або представника акціонера.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів, за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для у часті у Загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

 • на ньому відсутній підпис члена реєстраційної комісії, який видав бюлетень.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

 

 1. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за результатами 2018 року.

Чистий прибуток, який утворився в результаті діяльності АТ КІЕП у 2018 році, в сумі 151,8 тис. грн., спрямувати:

до фонду дивідендів: 50 % –75,9 тис. грн.;

до резервного капіталу: 0 % – 0 тис. грн.;

до фонду розвитку виробництва: 50 % – 75,9 тис. грн.;

до фонду соціального розвитку: – 0 тис. грн.

Затвердити розмір річних дивідендів у сумі грн. 0,0191 на 1 (одну) акцію. Встановити, що виплата дивідендів сплачується безпосередньо акціонерам.

 

 1. Затвердження дати, порядку та строку виплати річних дивідендів.

Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році у такому порядку:

 • встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 08 травня 2019 року;
 • встановити термін виплати дивідендів з 01 червня 2019 року по 17 жовтня 2019 року включно;
 • дивіденди на державну частку сплатити в термін згідно із абз. 5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» - не пізніше 30 червня 2019 року;
 • виплату дивідендів нерезидентам здійснити після надання акціонерами відповідного пакету документів, передбаченого нормативно-правовими актами Національного банку України для здійснення платежу у валюті, передбаченої нормами законодавства на момент виплати.

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

 1. Про затвердження середньострокового бюджета Товариства на 2019-2021 роки.

Затвердити середньостроковий бюджет Товариства на 2019-2021 роки.

 

 1. Припинення повноважень лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії.

 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, з 19 березня 2019 року по 17 квітня 2019 року включно, з 10:00 до 16:30 години за київським часом (за виключенням неробочих, святкових та вихідних днів) в приміщенні АТ КІЕП за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 4, каб. 208 (посадова особа: Гаспарянц Павло Володимирович), а також в день проведення зборів за місцем їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів не пізніше 28 березня 2019 року. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних Загальних зборах Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі у цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація: www.kiep.co. Загальна кількість акцій станом на 07.03.2019 р. складає 3 972 424 штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій станом на 07.03.2019 р. складає 3 858 850 штук простих іменних акцій.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

за 2018 рік (тис. грн.)

 

 

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

488696

495662

Основні засоби (за залишковою вартістю)

321608

327026

Запаси 

63886

25101

Сумарна дебіторська заборгованість  

74143

63485

Гроші та їх еквіваленти 

20137

75289

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

87754

81964

Власний капітал 

415101

416945

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

993

993

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

24449

23020

Поточні зобов'язання і забезпечення

49146

55697

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

152

1936

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3965801

3972424

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,0382

0,49

Наглядова рада АТ КІЕП