Дата розміщення:  12.03.2019 13:37:01
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
Код за ЄДРПОУ:  00191721
Текст повідомлення: 

 

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів

 

        ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ  КОМБІНАТ» (далі - Товариство), (ідентифікаційний код 00191721, місцезнаходження: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 16 квітня 2019 року о 11:00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні  актової  зали, 1 поверх.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 16 квітня 2019 року о 09:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 16 квітня 2019 року об 10:45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні  актової  зали, 1 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 10 квітня 2019 року станом на 24:00 годину.

       

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

     1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:  Ульяницька Тетяна Василівна - голова комісії; Лещенко Олена Валеріївна - член комісії; Головецька Оксана Олексіївна - член комісії.     2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного.

     2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення:

          1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

          2. Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

     3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення: 

          1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

         2. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

     4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

     5. Визначення порядку розподіл прибутку (покриття збитку) товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством за 2018 рік у сумі 395 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

     6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді, Ревізійній комісії та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

    7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняти наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства України.

     8. Внесення змін до найменування Товариства англійською мовою.

 Проект рішення: «Змінити найменування Товариства англійською мовою, та затвердити нове найменування:

Повне найменування:

  - англійською мовою: PRIVATE JOINT–STOCK COMPANY "VAOK".

Скорочене найменування:

 - англійською мовою:PrJSC "VAOK".

     9. Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.

Проект рішення:  1. Внести зміни та визначити склад Дирекції у кількості трьох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;

- Директор фінансовий – член колегіального виконавчого органу;

- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

     10. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

     11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).

Проект рішення: Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції:

- про Загальні збори;

- про Наглядову раду;

- про Виконавчий орган;

- про Ревізійну комісію.

      12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення:

- реалізація продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю 600 млн. грн.

- придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн.

- купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 90 млн. грн.

- закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.       

      13. Надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

Проект рішення: Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» - vaok.pat.ua.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, кабінет юридичного відділу (3 поверх) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, представнику додатково мати при собі довіреність оформлену відповідно до чинного законодавства України. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – начальник юридичного відділу Хомяк Едуард Анатолійович. Довідки за телефоном:(06244) 4-50-00.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Відповідно до  переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,  складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 06 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає- 6 053 460 штук; голосуючих акцій- 4 773 355 штук.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2018 рік

Попередній

2017 рік

Усього активів

279445

262911

Основні засоби (за залишковою вартість)

43291

42557

Запаси

100188

79328

Сумарна дебіторська заборгованість

110793

104200

Гроші та їх еквіваленти

382

86

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

50834

51290

Власний капітал

67047

67504

Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)

3027

3027

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

212398

195407

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(395)

37002

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6053460

6053460

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,06525)

6,11254

 

 

 

 

         Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

 

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                                 Джоджуа Р.А.