Дата розміщення:  12.03.2019 14:11:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  23289055
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПРИВАТНЕ  акціонерне товариство «Запорізький інструментальний завод»

(далі - ПРАТ «ЗІЗ») (місцезнаходження:  Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23289055) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗІЗ», які відбудуться  19 квітня 2019 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4 поверх, кім. № 55.

Реєстрація учасників зборів ПРАТ «ЗІЗ» відбудеться  19 квітня 2019 року за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4 поверх, кім. №  55 з 09.30 до 09.45 години.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЗІЗ», –  15 квітня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПорядкУ денного

чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗІЗ»:

 

 1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗІЗ».

Проект рішення:

«1. Секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗІЗ» обрати Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова - Огорельцева Тетяна Анатоліївна, секретар – Пекло Любов Іванівна.

3. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

 

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ЗІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЗІЗ» в 2018 році.

Проект рішення:

«Звіт Правління ПРАТ «ЗІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЗІЗ» в 2018 році затвердити.»

 

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЗІЗ» про результати  діяльності ПРАТ «ЗІЗ» в 2018 році.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЗІЗ» про результати  діяльності ПРАТ «ЗІЗ» в 2018 році затвердити.»

 

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізора; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЗІЗ» » про результати  діяльності ПРАТ «ЗІЗ» в 2018 році.

Проект рішення:

«Звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЗІЗ» » про результати  діяльності ПРАТ «ЗІЗ» в 2018 році затвердити.»

 

5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЗІЗ» та порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЗІЗ» за 2018 рік затвердити. Оскільки за результатами діяльності за звітний період прибуток не отримано, дивіденди не нараховувати.»

 

6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЗІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЗІЗ», який отримується в 2019 році.

Проект рішення:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ«ЗІЗ» затвердити. Прибуток ПРАТ«ЗІЗ», який отримується в 2019 році розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу, 95 % направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.»

 

7. Про внесення змін до Статуту.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут  в новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.

4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ЗІЗ» Стуленю В.І. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»

 

8. Про обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

«1. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.

2. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Лізогуб О.М., як представник акціонера-юридичної особи «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»»; Литвин Олексій Олексійович, як представник акціонера-юридичної особи ПРАТ «ЛИСТ».

3. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Голові Правління ПРАТ «ЗІЗ» Стуленю Василю Івановичу.»

 

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством з АТ «СБЕРБАНК» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«1. На підставі ч. 3 ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства” попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися/укладатися з АТ «СБЕРБАНК» протягом одного року з дати проведення цих зборів, наступного характеру:

- кредитні угоди або зміни до них – зміна ліміту кредитування, збільшення строку кредитування, зміна графіку погашення/повернення кредиту, сплата комісій та будь-які інші умови, запропоновані АТ «СБЕРБАНК» у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012 р.,

- угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним договорам Товариства.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – 300 000 000,00 грн.

3. Визначення доцільності укладення таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

4. Надати Голові Правління ПРАТ «ЗІЗ» Стуленю В.І. (або особі, уповноваженій Головою Правління) повноваження на укладання та підписання значних правочинів.

5. Зазначити, що у разі обрання на посаду Голови Правління іншої особи, повноваження на укладання та підписання вищезазначених договорів та угод надаються новому Голові Правління.»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗІЗ», а саме на 25 лютого 2019 року: загальна кількість акцій – 119 843 900 штук; кількість голосуючих акцій – 119 843 900 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для фізичних осіб: паспорт.

Для представників акціонерів – фізичних осіб:

 1. довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчена згідно діючого законодавства України;
 2. паспорт представника.

Для представників акціонерів – юридичних осіб:

 1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи, видана її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
 2. Витяг з ЄДР, засвідчений керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 3. Копію Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, в якому міститься код особистого кабінету юридичної особи на сайті Міністерства юстиції України, засвідчену керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 4. Копію документу, який підтверджує факт призначення на посаду керівника певної особи, засвідчену керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 5. Копію паспорта керівника юридичної особи;
 6. Паспорт представника.

 

Адреса власного веб-сайту: ziz.prat.ua.

 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери  та представники акціонерів можуть у приміщенні ПРАТ «ЗІЗ» за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 55, щоденно (крім суботи та неділі) з 08 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів -  також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Стулень Василь Іванович. ПРАТ «ЗІЗ» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів: відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера або його представника протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ЗІЗ» в порядку, передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів , а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ЗІЗ» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

 1. Для участі в загальних зборах представник акціонера повинен зареєструватись.
 2. Реєстрація відбувається в час та в місці, які зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.
 3. Після проходження процедури реєстрації представник отримує бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів по кожному з питань порядку денного.
 4. Представник здійснює голосування бюлетенями на власний розсуд або згідно завдань, зазначених в довіреності.
 5. До закінчення  строку,  відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право   замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
 6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з`явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

Телефон для довідок + 38 (061) 280-44-59.

 

Правління ПРАТ «ЗІЗ»

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства за 2018 рік

(тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24 625,9

36338,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 815,4

2354,8

Запаси

11 909,1

13991,7

Сумарна дебіторська заборгованість

9 821,0

18801,0

Гроші та їх еквіваленти

1,2

166,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8 977,1)

(8875,1)

Власний капітал

(3 978,7)

(3876,7)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 198,4

1198,4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

13 453,2

16976,2

Поточні зобов’язання і забезпечення

15 151,4

23288,5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(59,1)

(521,4)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

119 843 900

119843900

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,000493)

(0,00435)