Дата розміщення:  12.03.2019 14:19:01
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"
Код за ЄДРПОУ:  14307481
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

                  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»

(код за ЄДРПОУ 14307481)

Шановні акціонери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське,              вул. Озерна буд.18, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться                16 квітня 2019 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вул. Озерна буд.18, кімната 300.

             Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 16 квітня 2019 р. з 8 години 15 хвилин до 9 години 45 хвилин  за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 10 квітня 2019 р.

Дата складання переліку акціонерів,  яким  надсилатиметься  письмове повідомлення про проведення загальних зборів –  04 березня 2019 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії. 

2. Затвердження регламенту загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

3. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Правління за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

8. Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, вчинених від імені ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

9. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів.

10. Про затвердження  принципів (кодексу) корпоративного управління.

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження даних Положень в нових редакціях.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Кліменченко Наталія Володимирівна, Кривобок Людмила Юріївна.

2. Затвердити  наступний порядок проведення загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;

- голова загальних зборів оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповідачу;

- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів;

- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;

- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборів;

- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається;

- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою бюлетенів для голосування,  шляхом нанесення акціонером  (представником акціонера) в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»;

- переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається;

- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

- принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

3. Затвердити річний звіт за 2018 рік.       

4. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2018 рік.

5. Затвердити звіт Правління за 2018 рік.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

8. Схвалити та затвердити умови значних правочинів, що були вчинені Товариством до дати прийняття цього рішення:

­ Договір поставки № 125 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»;             

­ Договір купівлі-продажу № 123 від 02.01.2019  року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

9. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», предметом яких може бути купівля-продаж, виконання робіт, надання або одержання всіх видів послуг, позик, кредитів, поворотної фінансової допомоги та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). 

Надати повноваження голові правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

10. Затвердити  принцип (кодекс) корпоративного управління.

11. Внести зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Правління», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Правління» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

97534

113715

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7064

6808

Запаси

25081

32984

Сумарна дебіторська заборгованість

62553

35891

Грошові кошти та їх еквіваленти

1386

4060

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

56094

52558

Власний капітал

59592

56056

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

569

569

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

35258

33469

Поточні зобов'язання і забезпечення

2684

24190

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3536

(2528)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2273960

2273960

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,555

(1,11172)

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому зазначена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,включеного до проекту порядку денного загальних зборів – http://steklopribor.pat.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 2 273 960  штук простих іменних акцій, та загальна кількість голосуючих акцій становить  - 1 874 228  штук простих іменних акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Порядок ознайомлення з такими документами:

- до дати проведення загальних зборів за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район,  місто Заводське, вулиця Озерна, буд.18, кабінет 212,  у робочі дні з 8 до 17 години;

- у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Для ознайомлення з зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує його повноваження – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів,  наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Голова Правління Ілюхін Юрій Володимирович.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район,  місто Заводське, вулиця Озерна, буд.18.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.  Для участі у загальних зборах акціонер має надати документ, що посвідчуює його особу (паспорт), а представник акціонера має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), та документ, що підтверджує його повноваження (довіреність), оформлений згідно діючого законодавства.

Для проходження реєстрації для участі у загальних зборах, акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії загальних зборів, надавши останньому документи,зазначені в попередньому абзаці.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно  або на певний строк. Акціонер має право в будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Довідки за телефоном (05356) 3-71-00.                                             Наглядова рада ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»