Дата розміщення:  12.03.2019 14:19:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  20486223
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних Зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ", Ідентифікаційний код юридичної особи: 20486223, Місцезнаходження: 69096, м.Запоріжжя, вул.Бородинська,буд.7   (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 12 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 69096, м.Запоріжжя, вул.Бородинська,буд.7  (кімната № 1 - кабінет Директора).

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних Зборах: 08 квітня 2019 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Обрання складу та членів лічильної комісії.

2.  Обрання Голови та секретаря загальних Зборів, затвердження порядку проведення Зборів.

3.  Розгляд звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

4.  Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

5.  Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

6.  Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 

7.  Прийняття рішення про переобрання (подовження повноважень) Директора Товариства.

8. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на його підписання.

9.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ". 

10. Обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.

11. Прийняття рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради. Затвердження кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, якій надаються повноваження на підписання з боку Товариства договорів з Членами Наглядової ради.

14. Затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛ ЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Падалкін Микола Миколайович.

2.  Обрати Головою та секретарем загальних Зборів наступних осіб:

      Голова Зборів – Бараннік Вячеслав Миколайович;Секретар Зборів – Шулєпін Олег Володимирович.

Затвердити наступний порядок проведення Зборів: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповідачі. Час виступу для основного доповідача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборів письмову заяву із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Час для виступів встановити до 5 хвилин. Запитання доповідачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборів до моменту закінчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для відповідей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які акціонери отримали під час реєстрації. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Підрахунок голосів здійснюється обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів встановити до 5 хвилин.

3.  Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

4.  Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо фінансової звітності за 2018 рік і прийняти їх  до уваги при розгляді наступного питання порядку денного.

5.  Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6.  Збитки звітного року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого в попередні роки. Дивіденди не нараховувати.

7.  Подовжити на наступний термін (3 роки згідно Статуту Товариства) повноваження Директора – Пугач Інни Іванівни.

8.  Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства та уповноважити Голову Зборів на підписання даного документу від імені Товариства.

9.  Внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з необхідністю приведення його положень у відповідність до вимог діючого законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ".

10. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Директору Товариства.

11. Утворити в Товаристві Наглядову раду - орган, який здійснює захист прав акціонерів, управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Склад Наглядової ради затвердити у кількості 3 (трьох) осіб.

12. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Єременко Інна Валеріївна;

- Барна Анна Василівна;

- Падалкін Микола Миколайович.

13. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради у запропонованій редакції та надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів з обраними Членами Наглядової ради з боку Товариства.

14. Затвердити Положення "Про Наглядову раду Товариства".

Інформація про проведення Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://tbb.prat.in.ua

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 69096, м.Запоріжжя, вул. Бородинська,буд.7 (кім. № 1) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 год. (ознайомитись з документами також можна в день проведення Зборів у місці їх проведення). Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства – Пугач Інна Іванівна, тел: (097) 345-29-25.

 Також після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право:

- до дати проведення Зборів надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів;

- вносити в письмовій формі пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій і змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно голосувати. В цьому випадку представник  повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

528,3

539,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

323,0

350,5

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

32,5

1,9

Гроші та їх еквіваленти

172,8

186,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

93,7

99,3

Власний капітал

525,7

531,3

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1,6

1,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

2,6

7,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(5,6)

71,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

166

166

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(33,74)

430,72

Телефон для довідок: (097) 345-29-25.                                                                                         Директор Товариства.

 

Додаткова інформація згідно ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства":

Станом на 21 лютого 2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) статутний капітал Товариства представлений іменними акціями одного типу — прості. Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів,  становить 166 штук. Загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, становить 166 штук.