Дата розміщення:  25.02.2019 11:53:01
Дата здійснення дії: 04.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний"
Код за ЄДРПОУ:  13465344
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»

ідентифікаційний код 13465344, місцезнаходження (юридична адреса) якого 49038, м.Дніпро,

площа Вокзальна, 2, далі Товариство, повідомляє:

1.  Річні загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня  2019 року о 11-00 годині за адресою: м.Дніпро,  вул.Князя Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх.

2.  Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах  буде проводиться у день та за містом проведення зборів: м.Дніпро,  вул. Князя Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

 Для участі в  зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.                                                            

3.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних  зборах - 24 година  29  березня  2019 року.

 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку  денного):

1.    Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

2.    Обрання  секретаря загальних зборів.

3.     Затвердження порядку голосування , регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

4.    Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.    Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.  Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

7.    Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8.   Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

 

5.  Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Дніпро, площа Вокзальна,2, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Самарська В.В.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.   Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів  товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.   

6.Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних  зборів: mag100.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.

7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

Попередній

Усього активів                                                                                      

1752,3

1899,9

Основні засоби  (за залишковою вартістю)                                                                                   

1426,8

1640,2

Запаси                                                                               

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість                                  

138,9

114,8

Грошові кошти та їх еквіваленти                                                

185,7

144,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(711,4)

(551,8)

Власний капітал                                                                                    

1703,1

1862,7

Статутний капітал                                                                                 

102,5

102,5

Довгострокові зобов’язання                                                                

-

-

Поточні зобов’язання                                                                          

49,2

37,2

Чистий прибуток (збиток)                                                                  

(159,6)

(156,6)

Середньорічна кількість акцій (шт.)                                           

409820

409820

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,3894

-0,3821

 

 

                                                               

             

8.Перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складено на 20.02.2019 р.  ПАТ «Національний депозитарій України»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій –409820 шт
  • Кількість голосуючих  простих іменних акцій-389329 шт

 

            Проекти рішень на річні  загальні збори акціонерів  ПрАТ  «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»

1.  Питання порядку денного: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

          1.1. Обрати до складу лічильної комісії:Носенко В.В., Коваленко С.С.

          1.2 Затвердити наступний склад лічильної комісії : Носенко В.В.- голова лічильної комісії, Коваленко С.С. - член лічильної комісії.

           1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових зборів акціонерів  ПрАТ  «Магазин№ 100 «Привокзальний» повноваження лічильної комісії скасовуються.

2.  Питання порядку денного: Обрання  секретаря загальних зборів.

            Проект рішення:

  1. Обрати секретарем загальних зборів Салахетдінову Т.А.

3. Питання порядку денного Затвердження порядку голосування , регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

              3.1. Затвердити наступний порядок голосування:

- голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства.

  3.2. Голосування проводити з використання бюлетенів для голосування.

- підрахунок голосів, починаючи з другого питання порядку денного зборів, здійснює лічильна комісія;

- лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколі, який доводиться до відома акціонерів.

3.3. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до

доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній  формі.

           3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються  підписом голови  наглядової ради та печаткою підприємства.

4. Питання порядку денного: Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2018  рік прийняти до уваги.

4.2. Роботу наглядової ради  Товариства  у звітному періоді визнати задовільною.

5. Питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2018 рік.  Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018  рік прийняти до уваги.

5.2. Роботу виконавчого органу  Товариства  у звітному періоді визнати задовільною.

6. Питання порядку денного: Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

Проект рішення:

6.1. Звіт ревізора ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2018  рік прийняти до уваги.

6.2. Затвердити висновки ревізора по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2018  рік.

7. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2018  рік.

8. Питання порядку денного:  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

8.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2018 році, за рахунок доходів майбутніх періодів

Наглядова рада  ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»