Дата розміщення:  12.03.2019 14:49:02
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  22627780
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Харківський  інструментальний завод» (далі – ПРАТ «ХІЗ»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22627780, місцезнаходження: Україна, 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ», які відбудуться 23 квітня  2019 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77, адміністративно-виробничий корпус, ІІ поверх, кім. № 3.

 

Реєстрація акціонерів ПРАТ «ХІЗ» відбудеться  23 квітня 2019 року з 13-30 до 13-50 години за адресою: Україна, 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77, головний корпус, І поверх, кім. № 7.

 

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ» –  17 квітня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».

Проект рішення:

«1. Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб Олени Миколаївни.

2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова – Хіміч Г.А., члени – Хижна Т.І., Пономаренко О.І.

3. Затвердити наступний регламент чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.

Проект рішення:

«Звіт Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.

Проект рішення:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».

5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

«Річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» затвердити. Оскільки, за результатами діяльності в 2018 році прибуток відсутній, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.

Проект рішення:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році, затвердити.»

7. Про внесення змін до Статуту.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут  в новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.

4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».

Проект рішення:

«1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внести зміни до всіх договорів забезпечення (іпотека, застава), договорів поруки, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р. (зміна ліміту кредитування; збільшення строку кредитування; зміна графіку погашення/повернення кредиту; сплата комісій та будь-яких інших умов кредитування и), укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».

 1. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – 300 000 000,00 грн.
 2. Визначення доцільності укладення таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.
 3. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. (або особі, уповноваженій Головою Правління)  на укладання та підписання всіх зазначених значних правочинів (договорів).
 4. Зазначити, що у разі обрання на посаду Голови Правління іншої особи, повноваження на укладання та підписання вищезазначених договорів та угод надаються новому Голові Правління.»

9. Про обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

«1. Припинити повноваження всього складу Наглядової ради.

2. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.

3. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Савін Володимир Валерійович, Литвин Олексій Олексійович.».

4. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Юрію Івановичу.»

10. Про обрання Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Ревізійну комісію не обирати.»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ», а саме на 05 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 684 514 штук; кількість голосуючих акцій – 610 205 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для фізичних осіб: паспорт.

Для представників акціонерів – фізичних осіб:

 1. довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчена згідно діючого законодавства України;
 2. паспорт представника.

Для представників акціонерів – юридичних осіб:

 1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи, видана її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
 2. Витяг з ЄДР, засвідчений керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 3. Копію Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, в якому міститься код особистого кабінету юридичної особи на сайті Міністерства юстиції України, засвідчену керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 4. Копію документу, який підтверджує факт призначення на посаду керівника певної особи, засвідчену керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 5. Копію паспорта керівника юридичної особи;
 6. Паспорт представника.

 

Адреса власного веб-сайту: hiz.prat.ua.

 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери  та представники акціонерів можуть у приміщенні ПРАТ «ХІЗ» за адресою: Україна, 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77, адміністративно-виробничий корпус, ІІ поверх, кім. № 35, щоденно (крім суботи та неділі) з 08 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів -  також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Бугар Юрій Іванович. ПРАТ «ХІЗ» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів: відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера або його представника протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ХІЗ» в порядку, передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів , а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ХІЗ» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

 1. Для участі в загальних зборах представник акціонера повинен зареєструватись.
 2. Реєстрація відбувається в час та в місці, які зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.
 3. Після проходження процедури реєстрації представник отримує бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів по кожному з питань порядку денного.
 4. Представник здійснює голосування бюлетенями на власний розсуд або згідно завдань, зазначених в довіреності.
 5. До закінчення  строку,  відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право   замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
 6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з`явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
 7. У разі,  якщо акція перебуває у спільній власності  декількох осіб, повноваження щодо   голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх  загальним представником.

 

 

Телефон для довідок + 38 (050) 815-03-45.

 

Правління ПРАТ «ХІЗ»

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства за 2018 рік

 (тис. грн.)                        

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

37837

36871

Основні засоби (за залишковою вартістю)

42655

42653

Запаси

10646

10066

Сумарна дебіторська заборгованість

2570

1666

Гроші та їх еквіваленти

27

16

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-

-

Власний капітал

-

-

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1684

1684

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

-

-

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-366

-381

Середньорічна кількість акцій (шт.)

684514

684514

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,53

-0, 55