Дата розміщення:  21.08.2020 16:39:02
Дата здійснення дії: 23.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  20953647
Текст повідомлення: 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я   П Р О  П Р О В Е Д Е Н Н Я   З А Г А Л Ь Н И Х   З Б О Р І В   А К Ц І О Н Е Р І В

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647

 

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 23 вересня 2020 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 14 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється 23 вересня 2020 року з 13:00 до 13:45.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Костенчук Максим Миколайович, Мальнева Олена Євгенівна.

 1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.

 1. Затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний» за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Банку за 2019 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік; затвердити консолідовану фінансову звітність Групи «Банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік.

 1. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту окремої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за 2019 рік. Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний», підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за 2019 рік. У зв’язку з відсутністю у звітах незалежного аудитора будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної окремої фінансової звітності Банку та щодо річної консолідованої звітності Групи «Банк «Південний», внаслідок чого план заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Банком не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 1. Розподіл прибутку Банку за 2019 рік.

Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Банком за 2019 рік, в сумі 300 456 808,85 грн. наступним чином: 20 000 000,00 грн. направити на формування Резервного фонду Банку, 111 699 546,52 грн. направити на збільшення статутного капіталу Банку, а 168 757 262,33 грн. залишити нерозподіленими.

 1. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2019 рік без зауважень та заходів. Визнати задовільними результати роботи Наглядової Ради Банку за звітний період та надати високу оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради Банку за 2019 рік.

 1. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2019 рік.

 1. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: припинити повноваження членів чинного складу Наглядової Ради Банку, а саме Родіна Юрія Олександровича - акціонера, Беккера Марка Ісааковича - акціонера, Чорного Михайла Григоровича - акціонера, Джейкобс Марго Кар – незалежного члена Наглядової Ради, Віллібрордуса Йоанеса де Брауна – незалежного члена Наглядової Ради, Коробкової Олени Анатоліївни - незалежного члена Наглядової Ради.

 1. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
 2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку:

 • строк повноважень членів Наглядової Ради – до наступних річних загальних зборів акціонерів Банку;
 • встановити, що усім членам Наглядової Ради, обраним загальними зборами акціонерів Банку, що відбулись 23.09.2020 р., за здійснення їх повноважень сплачується винагорода, розмір та порядок нарахування і виплати якої визначається Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
 • визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв’язку з виконанням ними покладених на них обов’язків, компенсуються Банком в повному обсязі на підставі укладених з ними договорів;
 • встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити Заступника Голови Правління Банку Буц І.Г., на укладення та підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку, а також будь-яких інших документів, пов’язаних з їх укладенням та виконанням.

 1. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

 1. Розподіл нерозподіленого прибутку Банку попередніх років.

Проект рішення:

Розподілити прибуток за 2018 рік в сумі 74 478 653, 48 грн., який залишився нерозподіленим, наступним чином: прибуток Банку за 2018 рік в сумі 74 478 653,48 грн. направити на збільшення статутного капіталу Банку.

 1. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Банку на 186 178 200,00 грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Банку за 2018 рік в сумі 74 478 653,48 грн. і частини прибутку Банку за 2019 рік в сумі 111 699 546,52 грн., та визначити розмір статутного капіталу Банку в сумі 1 825 978 500,00 грн., шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Банку та визначення їх номінальної вартості в розмірі 2,55 грн. за одну акцію.

 1. Підвищення номінальної вартості акцій Банку.

Проект рішення: підвищити номінальну вартість 716 070 000 простих іменних акцій Банку та встановити її в розмірі 2,55 грн. за одну акцію. Доручити Правлінню Банку вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на підвищення номінальної вартості акцій Банку. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання 14 порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій Банку, оформлене відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 426 від 21.06.2018 р., є невід’ємною частиною цього протоколу та оформлено Додатком № 1 до цього Протоколу.

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Банку, у тому числі зміни, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.

 1. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

 1. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду шляхом затвердження його у новій редакції.

 1. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений порядок денний, а також проекти рішень з питань, включених до порядку денного: bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 19 вересня 2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж до 02.09.2020року включно, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Банку – не пізніше ніж до 15.09.2020 року включно.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»                                                                                 телефон для довідок: (0482) 30-70-07

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018 р.

Усього активів  

26 682 382

24 934 427

Основні засоби та нематеріальні активи

1 116 070

875 285

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

42 423

42 423

Грошові кошти та їх еквіваленти  та обов’язкові резерви

3 918 067

2 795 701

Власний капітал 

2 836 975

2 511 581

Статутний капітал – (балансовий рахунок 5000)

1 339 051

1 339 051

Кошти клієнтів

19 615 084

17 614 125

Чистий прибуток (збиток) банку

300 457

274 489

Усього сукупного прибутку/(збитку) за рік

325 394

246 979

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

716 070 000

716 070 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-