Дата розміщення:  01.03.2019 14:49:01
Дата здійснення дії: 08.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Код за ЄДРПОУ:  00379494
Текст повідомлення: 

 

Приватне  акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» (місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 ) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 08 квітня 2019 року о 11 год.40  хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у  загальних зборах відбудеться 08 квітня 2019 року з 11-00 до 11-30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 квітня 2019 року.

 

                Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
  5. Затвердження річних звітів Товариства за 2018 рік.
  6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.
  7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації в ЄДРЮОФОПГФ.
  8. Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції.
  9. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися товариством протягом  одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Місько Раїса  Петрівна – голова комісії, Синегуб Віктор Михайлович – секретар комісії, Гордус Олександр Федорович – член комісії.

Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:Затвердити звіт Правління по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення з питання третього проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2018 рік.

Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Уповноважити Голову правління Івченка Олександра Анатолійовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства  «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції подати та підписати усі необхідні документи для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції в ЄДРЮОФОПГФ. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності з 01.07.2019 року.

Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного: Затвердити положення «Про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про загальні збори приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат»  в новій редакції. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції.

Проект рішення з питання дев’ятого проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-  значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на):  сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та  інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

 - будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.

Уповноважити Голову правління узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://shostka-hlib.pat.ua, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою:   41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця  Шевченка, 53, приймальня Голови правління у робочі дні з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин  (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа Голова правління  Івченко Олександр Анатолійович. Телефон для довідок: (05449) 7-10-10.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема: 

до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

19316

19985

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9893

10017

Запаси

4367

4922

Сумарна дебіторська заборгованість

4441

4390

Гроші та їх еквіваленти

45

86

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1289

584

Власний капітал

6503

6503

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

471

471

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1281

3369

Поточні зобов’язання і забезпечення

9588

9456

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1289

584

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1882496

1882496

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00068

0,00031

 

 

 

 

Голова наглядової ради ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат»         (підписано)           Ковальов Д.М.