Дата розміщення:  21.09.2020 11:51:01
Дата здійснення дії: 18.09.2020
Вид інформації:  Публічна безвідклична вимога
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
Код за ЄДРПОУ:  20023569
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (ідентифікаційний код 20023569) (далі – Банк) повідомляє що 18.09.2020 від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОТ ЕКСПРЕС», ідентифікаційний код юридичної особи 41974850, юридична адреса: 54011, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 1/6 (далі – ТОВ «ФЛОТ ЕКСПРЕС»), що діє спільно з компанією ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), яка заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр 06.08.2009 року, реєстраційний номер HE 253408, юридична адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026, Лімасол, Кіпр було отримано публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Банку (далі – «Вимога») разом з копією договору, укладеного з банківською установою, в якій ТОВ «ФЛОТ ЕКСПРЕС» відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», розміщує наступну інформацію:

АТ «ЮНЕКС БАНК»

ідентифікаційний код юридичної особи 20023569

04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 38

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТ ЕКСПРЕС", ідентифікаційний код юридичної особи 41974850 (далі – Заявник), що діючи спільно з компанією ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), набуло домінуючий контрольний пакет акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 20023569  (далі – Товариство), у розмірі 290 083 955 штук простих іменних акцій, що складає 99,3438% статутного капіталу Товариства,

направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (далі – «Вимога»).

1. Відомості про Заявника Вимоги - уповноважену особу:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТ ЕКСПРЕС"

2) місцезнаходження: 54011, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 1/6

3) реєстраційний номер 41974850

4) контактний телефон для зворотного зв’язку від акціонерів по всім питанням щодо реалізації Вимоги: +38 (067) 614 23 49

5) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) Заявнику Вимоги після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір його частки в статутному капіталі Товариства: Пряме володіння – 12 742 427  простих іменних акцій (4,3638% у статутному капіталі); опосередковане володіння – 0.

6) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах:

повне найменування депозитарної установи: товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ»;

місцезнаходження депозитарної установи: 04071 м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А; ідентифікаційний код депозитарної установи: 31954068;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402297-UA40250433;

7) контактні дані:

контактні особи (повне ім’я та посада): Уповноважена особа Заявника Ластенко Інна Олексіївна

телефон/факс: +38 (067) 614 23 49

електронна пошта: ial@unexbank.ua

адреса для листування: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 38

2. Відомості про осіб, які діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакету акцій

1) реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно:

Договір між акціонерами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» про спільні дії щодо реалізації права, передбаченого статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» б/н від 20.08.2020 р.;

2) повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою:

WITHINE INVESTMENTS LTD (ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД);

3) місцезнаходження українською та англійською мовами:

Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026, Лімасол, Кіпр/ Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus;

4) код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи:

реєстраційний номер HE 253408, сертифікат про інкорпорацію від 06.08.2009 року;

5) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:

Пряме володіння – 277 341 528 простих іменних акцій (94,98% у статутному капіталі); опосередковане володіння – 0;

6) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

повне найменування депозитарної установи: товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ»;

місцезнаходження депозитарної установи: 04071 м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А;

ідентифікаційний код депозитарної установи: 31954068;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402297-UA40250433;

7) контактні дані:

контактні особи (повне ім’я та посада): Уповноважена особа Заявника Ластенко Інна Олексіївна

телефон/факс: +38 (067) 614 23 49

електронна пошта: ial@unexbank.ua

адреса для листування: 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 38

8) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 21.08.2020 р.

3. Відомості про ціну придбання акцій та порядок визначення такої ціни:

1) Ціна придбання (ціна обов’язкового продажу) 0,32 грн. за одну просту іменну акцію.

2) Порядок визначення ціни:  Ціна придбання акцій (ціна обов’язкового продажу) визначена з урахуванням наступного:

  • Ринкова вартість однієї акції станом на 19.08.2020 р., визначена суб’єктом оціночної діяльності та затверджена  Наглядовою радою Товариства (Протокол №34 засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» від 10.09.2020 р.), становить 0,3137 грн. за одну просту іменну акцію;
  • Найвища ціна акції, за якою Заявник Вимоги придбавав акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття (зміни) домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (зміни), становить 0,3086 грн.  за одну просту іменну акцію.
  • Найвища ціна, за якою Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – акції Товариства опосередковано не придбавались.

Оплата акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

4. Банківська установа, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

1) повне найменування банківської установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»;

2) місцезнаходження банківської установи: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38;

3) ідентифікаційний код банківської установи: 322539.

5. Відомості про Товариство:

1) повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»;

2) ідентифікаційний код: 20023569;

3) місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38;

4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 1,00 грн.;

5) загальна кількість простих акцій Товариства: 292 000 000 штуки;

6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000085542.

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

1) повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ»;

2) місцезнаходження депозитарної установи: 04071 м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А;

3) ідентифікаційний код депозитарної установи: 31954068;

4) реквізити рахунку у цінних паперах: 402297-UA40250433;

5) власник рахунку у цінних паперах: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛОТ ЕКСПРЕС».

7. Порядок реалізації цієї Вимоги:

1.Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

1.1 Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання цієї Вимоги від Заявника Вимоги:

  • надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;
  • розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

1.2 Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну Вимогу на своєму веб-сайті, та протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів.

1.3 Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

  • надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
  • надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

1.4 Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:

2.1 Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік акціонерів Товариства.

3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

3.1 Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти на його підставі список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

3.2 Товариство повинно надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом п’яти робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

3.3 Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

3.4 Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються. 

3.5 Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

3.6 Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЮНЕКС БАНК». Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

3.7 У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни. 

3.8 Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

3.9 Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

3.10 У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів. 

4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

4.1 Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги. 

4.2 Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги. 

5. Порядок та форма оплати акцій:

5.1 Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:

6.1 Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

6.2 Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для зворотного зв’язку від акціонерів по всім питанням щодо реалізації Вимоги:

+38 (067) 614 23 49

Уповноважена особа ТОВ «ФЛОТ ЕКСПРЕС»

в особі Єлтишева Д.В.,

що діє на підставі Довіреності від 12.08.2020 р.                           (підпис)

17.09.2020 р.

Дата відправлення засвідченої копії публічної безвідкличної вимоги, отриманої емітентом від Заявника вимоги - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОТ ЕКСПРЕС», разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Центрального депозитарію цінних паперів  та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 21.09.2020.

Адреса  власного веб-сайту емітента, на якому 21.09.2020 розміщена зазначена вище Вимога: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=746

Голова Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»  Довгальська Г.В.