Дата розміщення:  16.10.2020 15:41:01
Дата здійснення дії: 15.10.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ"
Код за ЄДРПОУ:  23512228
Текст повідомлення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про  проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ"

 

Шановний акціонере!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ", повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ", ідентифікаційний код 23512228.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «15» листопада 2020 року, о 10:00, місце проведення: місто Київ, 01103, вул. Кіквідзе, будинок 18-А;

Місцезнаходження Товариства: місто Київ, 01103, вул. Кіквідзе, будинок 18-А;

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 09:50, закінчення о 10:00;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: дата складання «08» жовтня 2020 року, час складання 24:00

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

     6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

     7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,       встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: місто Київ, 01103, вул. Кіквідзе, будинок 18-А; з 9-00 до 18-00, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення з 9-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Цимбал В. О.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - http://asfarma-kyiv.pat.ua/.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:

 - акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України;

 - представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а саме до 27.10.2020 р.

 

Голова Наглядової ради

ПрАТ "АС ФАРМА КИЇВ"

Костюшко К.В.