Дата розміщення:  16.10.2020 16:17:02
Дата здійснення дії: 25.11.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «М-Сервіс»
Код за ЄДРПОУ:  33104103
Текст повідомлення: 

Акціонеру ПрАТ «М-Сервіс»

Приватне акціонерне товариство «М-Сервіс» (ЄДРПОУ 33104103, адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 листопада 2020 року о 12-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (Генерала Алмазова), 13, 7 поверх, кімната переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПРОЕКТ):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів
 3. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
 4. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту
 5. Звіт Наглядової Ради за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
 6. Звіт та висновки Ревізора за результатами роботи АТ за 2019 рік.
 7. Затвердження річного звіту АТ за 2019 рік.
 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління  ПрАТ «М-Сервіс» складеного на 31 грудня 2019 року.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління , Наглядової ради та Ревізора.
 10. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за 2019 рік.
 11. Переобрання Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 12. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 25 листопада 2020 року, початок о 11-30, закінчення о 11-50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – 33104103.smida.gov.ua

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний з проектами рішень щодо кожного з питань  буде розміщено на власному веб-сайті Товариства  33104103.smida.gov.ua не пізніше ніж за 10 днів до початку зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 6-й поверх, офіс. 626. А в  день проведення річних Загальних Зборів Акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Прокопенко Катерина Миколаївна. Тел. для довідок: (044) 285-43-47.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-00 год. 19 листопада 2020р.   Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежну особу. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Перелік питань Порядку денного  разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 

1.Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Субетова Марина Володимирівна.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Голосування на Зборах з питань порядку денного проводити з використанням  бюлетенів для голосування. Голосування з питання обрання Наглядової Ради Товариства проводити з використанням  бюлетенів для кумулятивного голосування. Бюлетені засвідчені печаткою Товариства.

3. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Субетову Марину Володимирівну, секретарем Загальних зборів  – Прокопенко Катерину Миколаївну.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:доповідь до 15 хвилин;   співдоповіді та заключні виступи  –  до 5 хвилин; виступи  до  5  хвилин ; виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень,  довідок,  внесення  поправок  тощо - до  3  хвилин.

4. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту

Проект рішення: Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2019 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2019 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізора за результатами роботи АТ за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізора прийняти до відома.

7. Затвердження річного звіту АТ за 2019 рік.

Проект рішення: Річний звіт АТ за 2019 рік затвердити.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління  ПрАТ «М-Сервіс» складеного на 31 грудня 2019 року.

Проект рішення: Звіт зовнішнього аудитора з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління  ПрАТ «М-Сервіс» складеного на 31 грудня 2019 року прийняти до відома.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління , Наглядової ради та Ревізора.

Проект рішення: Роботу виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради АТ за 2019 рік визнати задовільною.

10.Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток, отриманий в 2019 році спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

11. Переобрання Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: В зв`язку зі зміною акціонера:

1.Припинити, з дати прийняття цього рішення Зборами, повноваження членів Наглядової Ради Товариства, обраних на Загальних зборах акціонерів 24.04.2018. , а саме: Светлової Вікторії Борисівни -представника  компанії «Ха енд Фау ГмбХ (H and V GmbH)» згідно наданого акціонером доручення, Клюєва Костянтина Юрійовича - представника  компанії «ЕКСПОРТЕКС ЛІМІТЕД» (EXPORTEX LIMITED) згідно наданого акціонером доручення, Войтко Альони Петрівни - представника Регіонального відділення  Фонду Державного майна України по м.Києву з 28 грудня 2018р. згідно наданого акціонером листа про заміну представника.

2. Обрати Наглядову раду у кількості 3-ох осіб  визначених за результатами кумулятивного голосування,  з повноваженнями згідно Статуту та положення Про Наглядову раду, строком на три роки до  чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  за наслідками діяльності Товариства за 2022 рік. Членам Наглядової Ради приступити до виконання своїх обов`язків з моменту обрання Загальними зборами. Зобов`язати Голову Правління укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради на безоплатній основі.

12.Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

1.Дозволити Голові Правління ПрАТ «М-Сервіс» укласти договір з ТОВ "ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛАБ" (ЄДРПОУ 40220843) з надання в  оренду нежилих приміщень площею 879,10м2   строком на 7 років  на наступних умовах:

 • Орендна ставка 1-го року оренди  - не менше 750 грн. 00 коп. за 1метр квадратний, в т.ч. ПДВ, 
 • Орендна ставка 2-го року оренди  - не менше 900 грн. 00 коп. за 1метр квадратний, в т.ч. ПДВ
 • Орендна ставка 3-го та всіх наступних  років  оренди  - не менше 1 100 грн. 00 коп. за 1метр квадратний, в т.ч. ПДВ

Загальна сума оренди за всі 7 (сім) років оренди повинна бути не менше – 75 420 000 (сімдесят п`ять мільйонів чотириста двадцять тисяч) грн.

2. Дозволити Голові Правління ПрАТ «М-Сервіс» укласти договір з ТОВ "ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛАБ" (ЄДРПОУ 40220843) з надання в  оренду нежилих приміщень площею 100,00м2   строком на 7 років  на наступних умовах:

 • Орендна ставка 1-го року оренди  - не менше 750 грн. 00 коп. за 1метр квадратний, в т.ч. ПДВ, 
 • Орендна ставка 2-го року оренди  - не менше 900 грн. 00 коп. за 1метр квадратний, в т.ч. ПДВ
 • Орендна ставка 3-го та всіх наступних  років  оренди  - не менше 1 100 грн. 00 коп. за 1метр квадратний, в т.ч. ПДВ

Загальна сума оренди за всі 7 (сім) років оренди повинна бути не менше – 8 580 000 (вісім мільйонів п`ятсот вісімдесят тисяч) грн.

3. Дозволити Голові Правління ПрАТ «М-Сервіс» укласти договір про залучення кредитних коштів (відкриття кредитних  ліній) на суму, що не перевищує 50 000 000 (п`ятдесят мільонів) гривень з будь-якою  банківською установою.

4. Дозволити Голові Правління ПрАТ «М-Сервіс» укласти договір поруки щодо залучення третіми особами кредитних коштів  на суму, що не перевищує 50 000 000 (п`ятдесят мільонів) гривень з будь-якою  банківською установою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “М-Сервіс»  за 2019р.(тис.грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний-2019р.

 

 

Попередній-2018р

 

Усього активів /баланс стр.1300

72171,6

60759,4

Основні засоби (за залишковою вартістю) /баланс стр.1010

20839,7

13678,8

Запаси /баланс стр. 1100

5253,4

4721,3

Сумарна дебіторська заборгованість /баланс стр.1125+1135+1155

39074,5

40842,3

Гроші та їх еквіваленти /баланс стр. 1165

33,0

448,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) /баланс стр. 1420

-9737,4

-19450,7

Власний капітал / баланс стр 1495

63111,7

53398,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал /баланс стр. 1400

72849,1

72849,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення /баланс стр.1595

623,7

378,4

Поточні зобов'язання і забезпечення /баланс стр 1690

6485,4

5845,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)/ ф.2 стр 2350

9713,3

-4882,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

72 849 107

72 849 107

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,13

-0,07

Загальна кількість акцій ПрАТ «М-Сервіс» на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає - 72 849 107шт.

Кількість голосуючих акцій ПрАТ «М-Сервіс» на   дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає - 72 849 107шт.

З повагою  ПрАТ «М-Сервіс»