Дата розміщення:  01.03.2019 15:17:01
Дата здійснення дії: 01.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "АДВ"
Код за ЄДРПОУ:  21115405
Текст повідомлення: 

                                              

Приватне акціонерне товариство «Фірма «АДВ»  (місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Щербакова, 1) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 08 квітня 2019 року о 08 год. 15 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1 приймальня директора на 1-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у  загальних зборах відбудеться 08 квітня 2019 року з 08 год.00 хв. до 08 год. 10 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 квітня 2019 року.

            Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.
  4. Затвердження річних звітів Товариства за 2018 рік.
  5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.
  6. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися товариством протягом  одного року з дати прийняття рішення.

 

Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Чубун Віталій Володимирович – голова комісії.

Проект рішення з питання другого проекту порядку денного: Затвердити 3віт Директора по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення з питання третього проекту порядку денного: Затвердити звіт та висновки Ревізора по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити річні звіти ПрАТ «Фірма «АДВ» за 2018 рік.

Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-  значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

-  значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на):  сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та  інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на):  придбання або відчуження, продаж, дарування, застави корпоративних прав в тому числі:  акцій інших акціонерних товариств, часток у статутному капіталі інших товариств,  які  належать ПрАТ «Фірма «АДВ» або будуть належати  ПрАТ «Фірма «АДВ»;

 - будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 500 (п’ятсот) мільйонів гривень.

Уповноважити Директора Ковальова Дмитра Михайлович узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://prat-adv.pat.ua, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова,1 приймальня Директора  у робочі дні з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа Директор Ковальов Дмитро Михайлович. Телефон для довідок: (05449) 7-04-71

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема: 

до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  за 2018 рік (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4806,4

2545,3

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

827,0

510,2

 

Запаси

804,3

856,6

Сумарна дебіторська заборгованість

2900,5

864,8

Гроші та їх еквіваленти

1,4

1,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3090,8

-2681,7

Власний капітал

-2771,7

-2362,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5

5

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

7578,1

4907,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-409,1

-185,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5025

5025

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-81

-37

 

Директор  (підписано) Ковальов Д.М.