Дата розміщення:  12.03.2019 22:37:02
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  31287944
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»
(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів «12» квітня 2019 року о 12:00 годині за адресою : м.Київ, Московський пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  «08» квітня 2019 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://infuzia.com

Перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
 1.Сердюк О.В. – Голова Комісії. 
2.Гуменюк Л.С.
3.Гаврик М.М. 
Обрати:
 Головою Зборів – Пенську Надію Вікторівну.
Секретарем Зборів – Лимаря Володимира Івановича. 

2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Проект рішення: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. 

3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора (Аудитора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік. 

4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «Інфузія» за 2018 рік та основних напрямів діяльності на 2019 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік.

 5.Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 Проект рішення: Отриманий прибуток за 2018 рік направити відповідно до нормативів розподілу прибутку: 
1) 5% отриманого прибутку до Резервного капіталу Товариства; 
2) 75% отриманого прибутку на поточну діяльність Товариства, а саме на будівництво та укомплектування другої виробничої площадки для розширення існуючих виробничих потужностей та виробництва інших лікарських форм. 
3) Виплатити річні дивіденди акціонерам Товариства за рахунок прибутку за 2018 р. в розмірі 20% отриманого прибутку в сумі 4 462 170 по 75,63 грн. за акцію.
 4) Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 26 квітня 2019 р. 
5) Встановити строк виплати дивідендів до 19.04.2020 р. Виплата Товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснити шляхом переказу цих коштів Товариством на банківські карткові рахунки, інформація про які зазначена в переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Виплату дивідендів здійснювати десятьма частинами пропорційно кожному акціонеру. 
Нормативи розподілу прибутку на 2019 рік затвердити по нормативах розподілу прибутку за 2018 рік. 

6. Про переобрання виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: 
1) Визначити склад Ради Директорів в кількості 10 осіб. 
2) Обрати до складу Ради Директорів за посадами: Президента, Голову Ради Директорів, Директора з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів, Директора з розвитку, Директора з якості, Директора Вінницької філії ПрАТ «Інфузія», Директора проектів, Комерційного директора, Технічного директора, Фінансового директора; 
3) Обрати на посаду Президента Товариства Лимаря Володимира Івановича.
Підписати трудовий контракт з Президентом Товариства строком на три роки. 

7. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
Проект рішення: Збільшити статутний капітал ПрАТ «Інфузія» шляхом приватного розміщення додаткових акцій  в кількості 59 000 (п’ятдесят дев’ять тисяч ) штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 5 900 000,00 гривень (п’ять мільйонів дев’ятсот тисяч гривень). Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Інфузія» (додається). Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

 8. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 Проект рішення: Затвердити приватне розміщення акцій. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Інфузія» (додається). Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства. 

9. Про Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
Проект рішення: Уповноваженим органом Товариства якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій є Рада Директорів.

10. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Проект рішення: Визначити Раду Директорів Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено ); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 11. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
Проект рішення: Визначити Президента ПрАТ «Інфузія» уповноваженою особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 12. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ПрАТ «Інфузія», в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов’язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ПрАТ «Інфузія» кредитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов’язань ПрАТ «Інфузія». 
Проект рішення:
 1. Доручити виконавчому органу Товариства – Раді Директорів звернутися до банківських установ України щодо відкриття кредитної лінії в гривні, доларах США або євро в розмірі не більше 150.000.000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті. Кредитна лінія може бути отримана частинами, строком не більше 7 (сім) років з оплатою не більше 10% річних у доларах США або євро, та не більше 20 % річних у гривні.
 2. Для забезпечення виконання кредитних зобов’язань Раді Директорів передати в заставу нерухоме/рухоме майно, яке знаходиться на балансі Товариства. 
3. Доручити члену Ради Директорів (за рішенням Ради Директорів) укласти та підписати від імені ПрАТ «Інфузія» договір про відкриття кредитної лінії, договір застави нерухомого/рухомого майна та вчиняти інші правочини, що пов’язані з отриманням, забезпеченням, супроводженням та закриттям кредитної лінії. 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:
 загальна кількість акцій становить 59000, 
загальна кількість голосуючих акцій 59000.
 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Президента за адресою м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія), акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Президент Лимар В.І.
Акціонер має можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
Найменування показника
 Період 

звітний 
попередній
 Усього активів 
331225
 318576 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 
140999 
93628
 Запаси 
65515
 64575
 Сумарна дебіторська заборгованість 
84955 
66808 
Гроші та їх еквіваленти
 2941
 10091 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 28011 
11081 
Власний капітал 
36913 
18190
 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
 5900
 5900 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
 183363
 208358 
Поточні зобов'язання і забезпечення 
110949 
92028 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
 22310
 35864 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
59000 
59000
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 
378,13559 
607,86441 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Президент Лимар В.І.