Дата розміщення:  13.03.2019 08:31:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7"
Код за ЄДРПОУ:  30531566
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7»

(далі за текстом – Товариство)

Ідентифікаційний код за ЄДПОУ 30531566

Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9

тел. (044)412-69-42

     Повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2018 р., які відбудуться: «18» квітня 2019 р. о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань.

    Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбуватиметься з 12:45 до 13:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2018 р.

   Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах акціонерів за 2018 р.(надалі по-тексту-Загальні збори) складатиметься станом на 12.04.2019 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 2018 РІК:

1.   Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.  Проект рішення.

1.Обрати  лічильну комісію у складі:

  • Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;
  • Кривошей Оксана Володимирівна -  член лічильної комісії;
  • Шалбузов Юсиф Мірзахмед Огли - член лічильної комісії.

                                     2.Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

  1. Звіт Директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності                                   ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту. Проект рішення.

Затвердити звіт директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  Подлужного В.М. про результати діяльності  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  за 2018 р.

  1. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.                           Проект рішення.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.

  1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту. Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.

  1. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.

  1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. Проект рішення:

Чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р. в сумі  4 472 000, 00грн.(чотири мільйони чотириста сімдесят дві тисячі) гривень направити на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  за 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

  1. Розгляд плану діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 р. та його затвердження. Проект рішення:

                                Затвердити план діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2019 р.

  1. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» ( із змінами, внесеними згідно із Законом України №2210-VIII від 16.11.2017), затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  та  визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». Проект рішення:

1.Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» (із змінами,  внесеними згідно із Законом України №2210-VIII від 16.11.2017), затвердити Статут ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.

                 2. Уповноважити  директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. підписати  Статут                                   ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  в новій редакції.

3.Уповноважити директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  в новій редакції.

9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», та до Принципів (кодекс) корпоративного управління                               ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції зазначених документів. Проект рішення:

 1.1.Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів                                ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

1.2. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Наглядову раду                                                  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

1.3. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Ревізійну комісію                                              ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

1.4. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Положення про Виконавчий орган                                             ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

1.5. Внести зміни та доповнення, затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління                        ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

1.6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати затверджені Положення та Принципи (кодекс) корпоративного управління  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».

10. Про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод  та граничності  сукупної  вартості, які можуть вчинятися   ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  протягом року. Проект рішення.

                         1.Взяти до відома доповідь директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7»  Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2018 р. та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2019 р. Визнати, що необхідно  залучати додаткові фінансові ресурси.

                       2.Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» до 18.04.2020 р. включно наступних значних правочинів, укладення яких Статутом  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» (надалі по-тексту – Товариство), граничною сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень),  предметом яких є:

2.1.Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.2.Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.3.Забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов’язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об’єктів незавершеного будівництва).

2.4.Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

2.5.Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00грн.(ста мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2.6.Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з  виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00грн.(ста мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2 питання десятого  порядку денного .

4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого  порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

4.1.Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого порядку денного  щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2 питання  десятого  порядку денного.

4.2.Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання десятого  порядку денного.

4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого  порядку денного,  щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

4.4.Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2 питання десятого  порядку денного;

5.У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2 питання десятого  порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання десятого порядку денного.

11.Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.  Проект рішення.

           Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2018 р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення  Загальних зборів акціонерів  до 18 квітня 2019р.  акціонери  мають право  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань проекту порядку денного Загальних зборів звернувшись за  адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд.9,  у робочі дні з понеділка по п’ятницю  з  9.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.30) в приміщенні зали засідань, а в день проведення Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2019р.- також в приміщенні зали засідань.  Відповідальна особа – Начальник юридичного відділу Дяденчук О.Г., тел. (044)412-69-42. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства-не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Акціонери до дати проведення Загальних зборів акціонерів мають право надати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та  порядку денного Загальних зборів акціонерів.  Акціонери мають право вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до дати  проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати  проведення  Загальних зборів акціонерів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, за адресою: м. Київ,  вул. Богатирська, 9. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. Зміни про проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. Акціонер має право оскаржити до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі у Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Приймати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів мають право представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчий орган Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів  на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за 2018 р.:www.dok7.pat.ua

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України», а саме 05 березня 2019р., загальна кількість акцій – 15 175 360, загальна кількість голосуючих акцій – 14 304 871.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

54216

61482

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24959

26590

Запаси

11916

21767

Сумарна дебіторська заборгованість

12721

8367

Гроші та їх еквіваленти

196

158

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

11397

6996

Власний капітал

15304

10903

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3794

3794

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

38912

50579

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4472

3283

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15175360

15175360

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,29

0,22

 

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.