Дата розміщення:  04.11.2020 16:59:01
Дата здійснення дії: 20.11.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
Код за ЄДРПОУ:  14360506
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

місцезнаходження: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50,

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться

20   листопада 2020 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50,
2-й поверх, кімната № 206 (зала нарад).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» проводитиметься 20 листопада 2020 року з 08:30 до 09:30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину  16 листопада  2020 року.

 

Порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»

(далі назва АТ «БАНК АЛЬЯНС», також Банк):

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».
 3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».
 4. Про розподіл нерозподіленого прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2018 та  2019 роки.
 5. Про збільшення статутного капіталу АТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частин прибутку за 2018 та 2019 роки.
 6. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС».
 7. Про внесення змін до Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС»  та затвердження його у новій редакції.

 

 

Перелік питань з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до порядку денного

Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

 

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання першого порядку денного:

 1. 1. Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Осадча О.А.

Члени лічильної комісії – Фомічова С.Ю., Фокін С.О.

 

Проект рішення №2 з питання першого порядку денного:

 1. 1. Обрати, строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів, лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії –  Шилко А.Г.

Члени лічильної комісії – Юровська Н.В., Шиманська Т.С.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання другого порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» – Фролову Ю.М., секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Шиманську Т.С.

 

Проект рішення №2 з питання другого порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Голову Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., секретарем Загальних зборів – Корпоративного секретаря Шиманську Т.С.

 

 1. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1 з питання третього  порядку денного:

3.1. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС»:

- виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, обговорення, відповіді на запитання – до 10 хвилин;

-  голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин;

- підрахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

   Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку денному, піднімають руки і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

   Рішення з питання оголошення перерви у ході проведення Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються у порядку визначеному чинним законодавством шляхом підняття рук.

 

 1. Про розподіл нерозподіленого прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2018 та  2019 роки.

Проект рішення №1  з питання четвертого порядку денного:

4.1. Частину нерозподіленого прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС»  за 2018 рік у сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.)  направити на збільшення статутного капіталу Банку.

4.2. Залишок нерозподіленого прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС»  за 2018 рік у сумі 40 416,52 грн. (сорок тисяч чотириста шістнадцять гривень 52 коп.) направити до резервного фонду АТ «БАНК АЛЬЯНС».

4.3. Частину нерозподіленого прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2019 рік у сумі 91 680 000,00 (дев’яносто один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.)  направити на збільшення статутного капіталу Банку.

4.4. Залишок нерозподіленого прибутку АТ «БАНК АЛЬЯНС»  за 2019 рік у сумі 35 522,56 грн. (тридцять п’ять тисяч п’ятсот двадцять дві гривні 56 коп.) направити до резервного фонду АТ «БАНК АЛЬЯНС».

 

 1. Про збільшення статутного капіталу АТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частин прибутку за 2018 та 2019 роки.

Проект рішення №1 з питання п’ятого порядку денного:

5.1. Збільшити статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» на 92 160 000,00 (дев’яносто два мільйони сто шістдесят тисяч гривень 00 коп.) до загального розміру 457 280 000,00 (чотириста  п’ятдесят сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), шляхом підвищення номінальної вартості кожної акції з 22,82 грн. (двадцять дві гривні 82 копійок) до 28,58 грн. (двадцять вісім гривень 58 копійок), за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2018 рік в сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) та частини прибутку за 2019 рік у сумі 91 680 000,00 (дев’яносто один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.).

 

 1. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Проект рішення №1  з питання шостого  порядку денного:

6.1. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 14360506, місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, буд. 50) на 5,76 (п’ять гривень 76 коп.) до загальної вартості 28,58 грн. (двадцять вісім гривень 58 копійок) за одну акцію шляхом випуску 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 28,58 грн. кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій (додаток 1 до цього рішення).

6.2. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для випуску акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» нової номінальної вартості з правом передоручення.

 

        7. Про внесення змін до Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС»  та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення  №1 з питання сьомого  порядку денного:

7.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», та затвердити його у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову Правління Банку Фролову Ю.М. на підписання Статуту в новій редакції.

7.3. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» з правом передоручення.

 

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів та інформація визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://bankalliance.ua

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитись з документами (матеріалами), пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, каб. №1 (секретаріат), контактна особа: Шиманська Т.С., у робочі дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням АТ «БАНК АЛЬЯНС». Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Голова Правління  Фролова Ю.М. Телефони для довідок: (044) 224-66-70, 224-66-74.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

На отримані до дати проведення Загальних зборів  письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. Повідомлення акціонером Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися у порядку визначеному чинним законодавством.

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.     

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Банку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів  декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Банку.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 30 жовтня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Станом на 30 жовтня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку) загальна кількість голосуючих акцій складає 15 906 053  (п'ятнадцять мільйонів дев’ятсот шість тисяч п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій.

Банком не здійснювався випуск привілейованих акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами законодавства.

 

Наглядова рада АТ «БАНК АЛЬЯНС»