Дата розміщення:  13.03.2019 09:23:01
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Вінницьке підприємство «Ремприлад»;
Код за ЄДРПОУ:  13311836
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про    проведення  річних  загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМПРИЛАД»

Місцезнаходження Товариства: 21100, м. Вiнниця, вул. Акад. Янгеля,42. Загальні збори відбудуться 19 квітня 2019 р. об 09 годині за місцезнаходженням Товариства на 1 поверсі в Актовій залі Товариства. Реєстрація акціонерів почнеться о 08 год. і закінчиться о 08 год. 50 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах є 24 година  15.04.2019 р.

 Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

 

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Малярчук Сабіну Філіціанівну, Денисенко Володимира Івановича.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Головою Загальних зборів обрати Малярчук Валентину Миколаївну, секретарем – Маршалюка Петра Павловича.

2.2. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які

зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по

питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів

Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту

початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера

та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій

послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням

бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для

голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в

Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється  шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого

зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та

найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не

пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного

варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для

кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для

голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він

не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться

сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів

акціонерів Товариства є українська мова.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова

та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської   діяльності  Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської   діяльності  Товариства за 2018 р.

3.2 Роботу Правління признати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1 Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2018 р.

4.2 Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

5. Звіт Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1 Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 р.

5.2 Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

6. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту.

Проект рішення:

6.1 Затвердити висновок Ревізора щодо річного звіту за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку отриманного Товариством за  2018 року

Проект рішення:

8.1 Прибуток отриманий підприємством у 2018 році направити на розвиток підприємство і підтримання його життєдіяльності.

9. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1  Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

9.2 Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих

Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

10. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1 Обрання членів  Наглядової ради Товариства здійснюється з числа кандидатів запропонованих акціонерами.

10.2 Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.3 Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

11.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

11.2 Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

11.3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим

особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та

Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

12.1 Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію

Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

12.2 Уповноважити Голову правління Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, вновій редакції.

 

 Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Вінниця, вул. Акад. Янгеля, 42, у приміщенні бухгалтерії у робочі дні, робочий час з 08-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 12-45 годин).  Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. В день проведення  Зборів  – також у місці їх проведення за адресою: м. Вінниця, вул. Акад. Янгеля, 42. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Носюк Раїса Василівна.

ramprulad.com.ua – власний веб-сайт, на якому буде розміщена вся інформація.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних

зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати

кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних

зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення

Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити

відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають

містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до

проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища

(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до

питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який  пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник

акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та

голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку

денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі

питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на

право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у

будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на

право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах

Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах

Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана

пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на

Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 202000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом

на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 119214 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ( тис.грн) :

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 498,5

 479,9

Основні засоби

 50,8

 52,4

Довгострокові фінансові інвестиції

 -

 -

Запаси

 12,4

 6,6

Сумарна дебіторська заборгованість

 15,5

 17,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

 409,3

 396,2

Нерозподілений прибуток

 152,6

 144,9

Власний капітал

 -

 -

Статутний капітал

 50,5

 50,5

Довгострокові зобов'язання

 -

 -

Поточні зобов'язання

 30,7

 20,9

Чистий прибуток (збиток)

 8,8

 (54,5)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 202000

 202000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 -

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 4

6

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства відсутні.

Тел. для довідок: (0432) 61-28-71, 61-23-76 ф., 0968337017