Дата розміщення:  13.03.2019 09:45:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
Код за ЄДРПОУ:  00190302
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

публічного акціонерного товариства  «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

84122, Донецька обл.  м. Слов’янськ, б. Пушкіна, 10

РІЧНІ  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ

19 квітня 2019 року о 1330 за місцем знаходження товариства за адресою: 84122, Донецька обл.,        

 м. Слов’янськ, б. Пушкіна, 10 (у конференц-залі Товариства кім. №  213  2 поверх)

Реєстрація акціонерів для  участі у річних Загальних зборах буде здійснюватися у день проведення зборів за вищевказаною адресою: початок реєстрації о 1200, закінчення реєстрації - 1300

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Проект порядку денного загальних зборів

(перелік питань, які виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 19.04.2019 року: Садову Тетяну Володимирівну, Дегтярьову Наталію Аркадіївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну. Голова обирається  рішенням  лічильної комісії

Обрати Головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 19.04.2019 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Секретарем річних загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 19.04.2019 року: Ямполець Юлію Юріївну

 1. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 19.04.2019 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 10 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.  

 1. Про розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення  

Затвердити звіт правління за 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

 1. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення  

Затвердити звіт Наглядової радиза 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

 1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 5 порядку денного загальних зборів буде розмішено на власному веб-сайті Товариства після надходження висновку зовнішнього аудиту.

 1. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення  

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісіїза 2018 рік.  

 1. Про затвердження річного звіту за 2018 рік.

Проект рішення  

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2018 рік.

 1. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення 

У зв’язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі  222 тис. грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».
 2. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 3. Про визначення типу та зміну найменування Товариства

Проект рішення 

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», скорочене з ПАТ «КБ Коксохіммаш»  на ПрАТ «КБ Коксохіммаш»

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення 

Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Корнієнко Оксану Сергіївну та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Дегтярьову Наталію Аркадіївну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

 1. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, Положення про винагороду членів Наглядової ради шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення 

У зв’язку зі зміною типу  Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування».  Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію: Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»,  Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

 1. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління

Проект рішення 

Затвердити з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування»

 

Проекти рішень з питань 9-10 порядку денного Загальних зборів будуть розмішені на власному веб-сайті Товариства після надходження пропозицій від акціонерів Товариства.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: kbkxm-kbk.com

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів  за місцезнаходженням Товариства: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, б. Пушкіна, 10  в технічній бібліотеці ПАТ “КБ Коксохіммаш” кожної п’ятниці з 9.00 до 12.00 годин. А в день проведення Загальних зборів — в місті їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є  Синицька Г.В. Телефон для довідок +380626223691

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

2017

2018*

Усього активів 

2554

2835

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1170

1094

Запаси 

282

899

Сумарна дебіторська заборгованість 

488

301

Грошові кошти та їх еквіваленти 

460

296

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

-500

-222

Власний капітал 

1723

2001

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1944

1944

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

831

834

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

278

259

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

7776180

7776180

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

 

                * Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

                Достовірність інформації підтверджую

                                                                                                                                                                           Наглядова рада  

                                                                                                                                                                                  ПАТ «КБ Коксохіммаш»