Дата розміщення:  13.03.2019 10:29:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  01374406
Текст повідомлення: 

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01374406) !

                                                                        (місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, будинок 18)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»   (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться  17.04.2019 року о 12-00 за адресою: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  11-00 години до 11-45 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у річних  загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 11 квітня 2019 р.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

  1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Некоз Олександра Андріївна - голова комісії;

Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування.

 

  1. Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів - Лимаря Станіслава В'ячеславовича, секретарем Зборів – Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань – до 20 хв. по кожному питанню;

- доповідь з п’ятого питання – до 10 хв.;

- доповідь з шостого питання - до 5 хв.;

- доповідь з сьомого питання – до 15 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 10 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

 

 

  1. Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»  за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу прийняти наступне рішення:  визнати роботу Директора ПрАТ «ЗМЗ»  за 2018 рік задовільною.

3.3. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»  за 2018 рік.

 

 

  1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1.  Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та заходи за результами його розгляду.

4.2.  За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»  за 2018 рік задовільною.

 

  1. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

  1. 1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 380408,41 грн. за підсумками діяльності у 2018 році залишити нерозподіленим.

 

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» до 16.04.2020 року:

-   реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках  на суму до 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.);

-  придбання  товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів гривень);

-  укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з гранічною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн.  (сто  мільйонів грн.);

-  укладання договорів гарантій з банківськими ті іншими фінансовими установами з гранічною сукупною вартістю 100 000 000,00грн. (сто  мільйонів грн.);

-  укладання договорів застави в якості забезпечення виконання зобов’язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу, не перевищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов’язань не перевищить 100 000 000,00грн. (сто  мільйонів грн.);

-  купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00грн. (п’ятдесят  мільйонів грн.);

-  підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму  до 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів грн.)

- підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізінгу, на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень);

- відчуження майна товариства – рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

6.2. Попередньо уповноважити  директора Лимаря С.В. на підписання  будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs

 

 Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» станом на 05.03.2019 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  ПрАТ «ЗМЗ» становить 279720  (двісті сімдесят дев’ять  тисяч сімсот двадцять)  штук, кількість голосуючих акцій  акцій  279720  (двісті сімдесят дев’ять  тисяч сімсот двадцять)  штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, 2-й поверх, кабінет директора  у робочі дні з 10.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.  Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Директор Товариства  Лимар Станіслав В'ячеславович.

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗМЗ» за 2018 рік (тис.грн.)
 

Найменування показника               

Період

звітний

попередній

Усього активів

50014

36920

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6411

6136

Запаси

28704

23151

Сумарна дебіторська заборгованість

12447

2436

Гроші та їх еквіваленти

30

1430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8482)

(8862)

Власний капітал

6367

5987

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

70

70

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

43647

30933

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

380

34

Середньорічна кількість акцій (шт.)

279720 

279720 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,36

0,12

 

Довідки за телефоном: (04737) 5-23-06

                                                                                                      ПрАТ «ЗМЗ»