Дата розміщення:  13.03.2019 10:33:01
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17"
Код за ЄДРПОУ:  01413891
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

 

Шановний акціонер!

      Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

(місцезнаходження: проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610)

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2019 року о 16 год. 00 хв. за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 22, ПрАТ КСУ-17, будівля управління, конференц зал (приміщення №11).

Час початку реєстрації акціонерів – 15 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів – 15 годин 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 11 квітня 2019р.

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
   

Проект рішення з цього питання:

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості трьох осіб у складі Лисака Миколи Андрійовича, Коваль Наталі Василівни, Мокрого Олексія Івановича.

 

 1. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

 

Проект рішення з цього питання:

Голосування з усіх питань порядку денного проводити таким чином: одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. При голосуванні обирати один з варіантів голосування – «ЗА», «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» шляхом проставляння навпроти обраного варіанту позначки. Обрання органів Товариства проводити без застосування кумулятивного голосування.

 

 1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 54 407 094 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

 

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення з цього питання:

Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Проект рішення з цього питання:

Висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2018 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

 

 1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

 

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрями розвитку та діяльності Товариства у 2019 році.

 

 1. Приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Проект рішення з цього питання:

Привести Статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», внести до Статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів Давидова Леоніда Аршаховича та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Голові Правління провести всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

 

 1. Приведення внутрішніх положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до них відповідних змін та затвердження їх нової редакції.

 

Проект рішення з цього питання:

Привести у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів Давидова Леоніда Аршаховича та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства.

 

 1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

 

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка  Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгенійовича.

 

 1.  Припинення повноважень голови Правління Товариства.

 

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.

 

 1.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

 

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Давидова Леоніда Аршаховича та членів Наглядової ради Кушніренко Віталія Павловича та Давидової Наталії Володимирівни.

 

 1. Обрання голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Проект рішення з цього питання:

Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидова Леоніда Аршаховича строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Обрати членами Наглядової ради Кушніренко Віталія Павловича та Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління.

 

 1. Обрання голови Правління Товариства.

 

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

 

 1.  Обрання членів Ревізійної комісії.

 

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренка Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгенійовича строком на три роки з 17 квітня 2019 року.

 

 1.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Проект рішення з цього питання:

У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 17 квітня 2019 року по 16 квітня 2020 року), сукупною вартістю 120,0 млн. грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до         16 квітня 2020 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв’язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання затверджених основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

 

 1.  Про відчуження майна та попереднє надання згоди на вчинення правочину щодо його відчуження.

  Проекти рішень з цього питання:

Доручити Голові правління Товариства продаж 1/3 (однієї третьої) частки будівлі літнього кафе «Причал», яке знаходиться по вул. Набережній лейтенанта Дніпрова,  б. 61 у м. Кременчуці Полтавської області, яке знаходиться у стадії реконструкції під бар з прибудовою та розташоване на землі держфонду (надалі – Об’єкт). Попередньо надати згоду на вчинення правочину протягом одного року з дати прийняття цього рішення щодо відчуження Товариством Об'єкта за ціною, що не може відрізнятися більше ніж на 20 відсотків від вартості Об'єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності. Висновок суб’єкта оціночної діяльності має бути складений не раніше ніж за 30 днів до дати укладення договору відчуження. Надати повноваження Голові правління до 16 квітня 2020 року на укладання договору відчуження Об’єкта і підписання всіх необхідних документів, а також на самостійне визначення суб’єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку Об’єкта, умови договору відчуження, в тому числі щодо розподілу між сторонами договору витрат на його оформлення.

 

          Акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 800 до 1700, будівля управління, каб. № 27 (приймальня), відповідальна особа: секретар правління Ільєвська Олена Михайлівна, телефон для довідок: 067-532-57-64, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення.

          Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

          Для участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт громадянина України. Представник акціонера має надати паспорт громадянина України і довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

          Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

          У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

          Якщо довіреність містить завдання щодо голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)за 2018р.

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

13231

13758

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3840

3678

Запаси

778

3762

Сумарна дебіторська заборгованість

4553

1715

Гроші та їх еквіваленти

2810

3012

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6768

6462

Власний капітал

9119

8832

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

119,483

119,483

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

400

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

3712

4926

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

307

1894

Середньорічна кількість акцій (шт.)

459550

459550

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,67

4,12

         

    Повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах  опубліковані  на власному веб-сайті в мережі Інтернет – ksu-17.prat.ua

 

 

 

                                                                            Наглядова рада ПрАТ КСУ-17