Дата розміщення:  13.03.2019 10:47:02
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
Код за ЄДРПОУ:  35251822
Текст повідомлення: 

 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38 (надалі – «АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» або «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються «18» квітня 2019 р. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, поверх 3, актова зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах – 12.04.2019 р.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
  5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.
  6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
  7. Про затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2018 р.
  8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019 р.

Початок реєстрації акціонерів – об 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, 38, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 461-03-30, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Телявський В.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: vitamin.com.ua.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді (шляхом надсилання простих листів) на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши таку відповідь на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Наглядова рада АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

(тис. грн.)

Найменування показника 

Період

Звітний

(2018 р.)

Попередній

(2017 р.)

Усього активів 

1 471 995

1 213 903

Основні засоби (за залишковою вартістю)

460 935

453 952

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

535 362

438 752

Сумарна дебіторська заборгованість 

417 431

239 688

Гроші та їх еквіваленти 

6 434

15 529

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

774 865

604 303

Власний капітал 

1 051 243

882 008

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15 368

15 368

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

47 745

73 571

Поточні зобов'язання і забезпечення

373 007

258 324

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

169 498

175 109

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

31 364

31 364

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

5,4

5,6

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: загальна кількість акцій Товариства - 31364 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 30767 штук.

 

 

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ 

РІЧНИХ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

ПРИЗНАЧЕНИХ  НА  18.04.2019 р.

 

1 питання  порядку  денного: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.

Рішення:

  1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених  представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Середа Олена Сергіївна та Шевченко Юлія Василівна -  члени лічильної комісії.
  2. Затвердити умови укладеного 27 лютого 2019 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення зборів № 27/02/19/1.

 

 

2 питання  порядку  денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. без вжиття заходів за результатами його розгляду.

 

 

3 питання  порядку  денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

 

 

4 питання  порядку  денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

 Рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоду визнати доброю.

4.2. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.

 

 

5 питання  порядку  денного: Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.

Рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із прибутком у розмірі  169 498 тис. грн.

 

 

6 питання  порядку  денного: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

Рішення:

6.1. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати.

6.2. Прибуток за 2018 рік в у сумі 169 498  тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

 

 

7 питання  порядку  денного: Про затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2018 р.

Рішення:

7.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2018 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів від 19.12.2017 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 2 від 19.12.2017 р.):

 - договір поставки № 1 від 03.01.2017 р. (пролонгація на 2018 рік), укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ». Загальна сума поставки протягом 2018 року - 763 507 298,66 грн.

- договір поставки № 2 від 03.01.2017 р. (пролонгація на 2018 рік), укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2018 року - 622 191 853,86 грн.

-  договір поставки № 3 від 03 січня 2017 р. (пролонгація на 2018 рік), укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2018 року - 329 352 231,27 грн.

 

8 питання  порядку  денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019 р.

Рішення:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,1 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 0,5 млрд. грн.