Дата розміщення:  13.03.2019 10:59:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
Код за ЄДРПОУ:  33097568
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

 

1. Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС».

Місцезнаходження товариства: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.

 

2. Дата проведення Загальних Зборів: 23.04.2019 р. Час проведення Загальних Зборів: о 12.00 годині.

Місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні Товариства за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1).

 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: 23.04.2019 р. з 11.00 години до 11.45 години.

 

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 17.04.2019 р.

 

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектом рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі: Голова – Слободян Катерина Володимирівна, член комісії – Москаленко Марина Миколаївна. 2) Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» після закінчення виконання нею своїх функцій на цих річних Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Кісельову Аполлінарію Петрівну, Секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Рудь Людмилу Василівну.

3. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити. 2) Діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

4. Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити. 2) Діяльність Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

5. Затвердження Звіту та Висновку Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

Проект рішення: 1) Звіт та Висновок Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити. 2) Діяльність Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

Проект рішення: 1) За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р., Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

7. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (І.К.Ю.О. 37741155). 2) Затвердити умови договору, що укладається з суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.

9. Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

Проект рішення: 1) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.

10. Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

Проект рішення: 1) Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.

11. Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

Проект рішення: 1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

12. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.

Проект рішення: 1) Отриманий ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2018 р. прибуток залишити нерозподіленим для інвестування основного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з метою його подальшого розвитку.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі з 23.04.2019 р. 2) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі необхідні дії для припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

14. Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Проект рішення щодо обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не надається у зв’язку з тим, що таке обрання здійснюється в порядку кумулятивного голосування, та на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 та ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. 2) Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 3) Встановити винагороду членам Наглядової Ради у розмірі, визначеному Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та у відповідності до штатного розкладу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 4) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі необхідні дії, пов’язані з обранням членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 5) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

15. Внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом викладення його в новій редакції. Обрання уповноважених осіб для підписання Статуту у новій редакції та його реєстрації.

Проект рішення: 1) Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 2) Доручити Голові Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельовій А.П. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до вимог чинного законодавства України. 3) Доручити Голові Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніру В.М., з правом передоручення, здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до вимог чинного законодавства України.

16. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (шляхом викладення їх в нових редакціях).

Проект рішення: 1) Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження їх в нових редакціях.

17. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Достроково припинити повноваження Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з 23.04.2019 р. 2) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі необхідні дії, пов’язані з відкликанням Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

18. Дія Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Зупинити дію Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

19. Внесення змін до Положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (шляхом викладення їх в нових редакціях).

Проект рішення: 1) Внести зміни до Положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження їх в нових редакціях.

20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 1) Схвалити значний правочин – Договір про медикаментозне забезпечення № 19681 від 08.10.2015 р. між ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235), з моменту вчинення цього правочину. 2) Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину – укладення Договору про медикаментозне забезпечення між ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235) з вартістю майна, що є предметом правочину, до 25 000 000,00 грн. (загальною сумою договору сукупно за весь період дії договору). 3) Зняти з Голови Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. обмеження, встановлені Статутом та чинним законодавством України на підписання відповідного договору з ТОВ «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235). 4) Уповноважити та доручити Голові Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніру В.М. укласти та підписати Договір про медикаментозне забезпечення з ТОВ «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235) від імені Товариства без будь-яких обмежень, з правом визначення Головою Правління всіх без включення умов договору на власний розсуд.

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.

Проект рішення: 1) Надати ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства з граничною сукупною вартістю до 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року (до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Товариства) з обов’язковим попереднім погодженням таких договорів Наглядовою Радою Товариства.

22. Прийняття рішення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Привести обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до вимог чинного законодавства України на дату виконання.

23. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2019 р.

Проект рішення: 1) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2019 рік та визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

 

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (надалі – Закон): http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii.

 

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс № 1, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Рудь Л.В. та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М.

 

8. Про права акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: акціонерам надані права відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з урахуванням вимог чинного законодавства України.

 

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону.

 

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

33994

30 400

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16547

7 589

Запаси

19

32

Сумарна дебіторська заборгованість

1974

789

Гроші та їх еквіваленти

4179

4 470

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

269

4 056

Власний капітал

24557

21 853

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

7 300

7 300

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3169

2 588

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1769

(772)

Сукупний дохід

2704

200

Середньорічна кількість акцій (шт.)

730

730

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

2,4232

(1,0575)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

«13» березня 2019 р.