Дата розміщення:  20.11.2020 16:45:01
Дата здійснення дії: 23.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"
Код за ЄДРПОУ:  00180924
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», ідентифікаційний код 00180924,

яке зареєстроване за адресою: 85362,  Донецька область, Покровський район, с. Лисівка, 

вул. Центральна, буд. 68А, (надалі Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори).

 

Дата та час проведення  Зборів: 23 грудня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів:  85362,  Донецька область, Покровський район, с. Лисівка,  вул. Центральна, буд. 68А (кабінет №1, поверх 1).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 23 грудня 2020 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 23 грудня 2020 року о 09 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 23 грудня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85362,  Донецька область, Покровський район, с. Лисівка,  вул. Центральна, буд. 68А,(кабінет №1, поверх 1).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 грудня  2020 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
 7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
 8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

 • Куценко Вячеслав Юрійович – Голова лічильної комісії;
 • Живун Володимир Павлович – Член лічильної комісії;
 • Великанов Сергій Володимирович – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.    Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

-        час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

-        час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

6) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

8) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

2.3. Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

 

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

 

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.

 

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

6.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році, у сумі 3 891 157,61 гривень (три мільйони вісімсот дев’яносто одна тисяча сто п’ятдесят сім гривень 61 копійка) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

 

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

7.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів до 30.04.2021 р, а саме:

7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних робіт. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт, робіт з ремонту та підтримки гірничих виробок за об’єктами будівництва блока №11 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.3. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 37695759, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.4. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 194 000 000,00 грн. (сто дев’яносто чотири мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 7.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.

 

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду Товариству на вчинення правочинів із заінтересованістю з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р, а саме:

8.1.1. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт, робіт з ремонту та підтримки гірничих виробок за об’єктами будівництва блока №11 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

8.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 37695759, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

8.2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 8.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

39479

21232

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3530

6284

Запаси

20968

6679

Сумарна дебіторська заборгованість

14272

5654

Гроші та їх еквіваленти

5

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-14524

-11234

Власний капітал

-13489

-8632

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9

9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4438

3409

Поточні зобов’язання і забезпечення

48530

26455

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

-3891

-3065

Середньорічна кількість акцій (шт.)

37800

37800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).

-102,93651

-81,08466

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 85362,  Донецька область, Покровський район, с. Лисівка,  вул. Центральна, буд. 68А (кабінет №1, поверх 1), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Котков Антон Васильович. Телефон для довідок: 050 943 94 87.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

 • на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
 • на ознайомленняз проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
 • на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
 • на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
 • на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 12.11.2020 року) становить 37800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 12.11.2020 року) становить 31932 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.shsmu1.pat.ua.

Наглядова рада  ПРАТ «ШБМУ №1»