Дата розміщення:  20.11.2020 17:03:01
Дата здійснення дії: 23.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБРИК"
Код за ЄДРПОУ:  13980603
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство  «Дубрик» (Код за ЄДРПОУ 13980603) Місцезнаходження: 35641, Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул.. Львівська 264 повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення черговихзагальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), яківідбудуться«23» грудня 2020 рокуза адресою:Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська 264, Приміщення ПрАТ «Дубрик», кабінет директора.Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «17» грудня 2020 року  (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Проект рішення:  Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Трачук І.О., член лічильної комісії  Михащук О.І.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Проект рішення: Затвердити Головою зборів Дмитрук О.В., а секретарем зборів Рашко Г.Я.
 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.
 4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу  Товариства за 2019 рік.
 5. Про звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019  рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2019 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.
 8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. Проект рішення: Роботу Наглядової ради. Виконавчого органу та Ревізора Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
 10.  Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у звязку із внесенням змін до Статуту Товариства.
 11.  Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

12.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період  тис. грн

Звітний (2019р.)

Попередній (2018р.)

Усього активів

6486,7

 

4988,3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1267,8

1252,9

Запаси

1760,4

2406,9

Сумарна дебіторська заборгованість

294,7

179,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

231,2

0,0

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток)

-1432,0

-1583,5

Власний капітал

-384,2

-535,7

Зареєстрований Статутний капітал

500,0

500,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6870,9

5524,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

151,5

129,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2500000

2500000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,0606

0,05164

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Дубрик» за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, буд. 264., кабінет бухгалтерії щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства посада фінансовий директор Дмитрук О.В.  (тел.: 0967903061). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Адреса веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: dubryk.pat.ua.

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 20.11.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2500000 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 2499968 штук.