Дата розміщення:  13.03.2019 11:19:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРДОН АВІА СЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ:  32070105
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРДОН АВIА СЕРВIС"

 (код за ЄДРПОУ 32070105, місцезнаходження: 02121 Київська обл., Дарницький р-н.,

м. Київ, Харкiвське шосе, будинок 201/203)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,

які  відбудуться 24 квітня 2019 р. о 15:00 год. за адресою:

02121,Київська обл., Дарницький р-н., м.Київ, Харкiвське шосе, буд.201/203, в кабінеті голови правління.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Кириленко В.І., членом – Перун В.О. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Мєзєнцева О.Г., секретарем загальних зборів – Даниленко Л.В.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок  проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік – затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток за 2018 рік у розмірі 4 584 877,01 грн. (Чотири мільйона п’ятсот вісімдесят чотири  тисячі вісімсот сімдесят сім грн. 01 коп.) направити на розвиток підприємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

94 740

31 685

Основні засоби (за залишковою вартістю)

14 824

12 548

Запаси

7 574

715

Сумарна дебіторська заборгованість

4 784

5 619

Гроші та їх еквіваленти

53 827

8 733

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

30 137

26 019

Власний капітал

30 399

26 281

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

210

210

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

20

20

Поточні зобов'язання і забезпечення

64 321

5 384

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4 585

6 985

Середньорічна кількість акцій (шт.)

210 000

210 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

21,83

33,26

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  станом на 24 годину 18 квітня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного – kas.nr-avers.com.ua  

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 02121, м. Київ, Дарницький р-н., Харкiвське шосе, будинок 201/203, бухгалтерія з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Мєзєнцев О.Г.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

        Тел. для довідок: (044) 564-0001                                                  

Правління ПРАТ "КОРДОН АВІА СЕРВІС"