Дата розміщення:  20.11.2020 18:15:01
Дата здійснення дії: 23.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН"
Код за ЄДРПОУ:  37578988
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

(код ЄДРПОУ 37578988)

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «23» грудня 2020 року об 11-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «23» грудня 2020 року з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 год. 00 хв. 18 грудня 2020р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, а саме на 19 листопада 2020 р.) – 120 000 (сто двадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, а саме на 19 листопада 2020 р.) – 120 000 (сто двадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

1. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.

 

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити визначений рішенням № 10 (Протокол №11/18-1 від 18.11.2020р.) Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства засвідчуються підписом члена лічильної комісії Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписом члена Лічильної комісії Товариства.

 

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора за результатами аудиту ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

 

4. Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2019 р.

 

5. Розгляд і затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 

6. Розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2019 р. та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 

7. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2019р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2019 р.

 

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства за 2019р.

Проект рішення: Визнати:

1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною;

2. Роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною;

3. Роботу Ревізора Товариства за 2019 рік задовільною.

 

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р., а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 р. - форма №1;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік - форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік - форма №3;

4. Звіт про власний капітал за 2019 рік - форма №4;

5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2019 р.

6. Звіт про управління.

 

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку/збитку Товариства за 2019 рік.

 

11. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається) та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування. Зобов’язати Голову Правління Товариства або, у разі необхідності, заступника Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування, здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до дати проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

13. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства до дати проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.

 

14. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як до дати проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування та/або договори перестрахування (за наявності діючих відповідний ліцензій), договори надання послуг, договори купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

 

15. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як до дати проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: ic-dolphin.com.

 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів та проектами рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами: Голова Правління Товариства Косенкова Тетяна Валеріївна. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному Зборів чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з таких органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

 

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2019

2018

Усього активів

13502

13008

Основні засоби (за залишковою вартістю)

59

72

Запаси

1

-

Сумарна дебіторська заборгованість

164

99

Грошові кошти та їх еквіваленти

558

738

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1

258

Власний капітал

12001

12258

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12000

12000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

495

459

Поточні зобов'язання і забезпечення

1006

291

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(257)

50

Середньорічна кількість акцій (шт.)

120000

120000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(2,14167)

0,41667

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН»                     __________________ Поколодний В.В.