Дата розміщення:  13.03.2019 11:39:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ"
Код за ЄДРПОУ:  20069005
Текст повідомлення: 

 •  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ»

ідентифікаційний код: 20069005

місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, кімната 1

(надалі – "Товариство")

 

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Cім’ї Сосніних, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15 квітня 2019 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Cім’ї Сосніних, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 09 квітня 2019 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 3, 3 поверх, кабінет Головного бухгалтера, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Золотько Ірина Євгенівна. Довідки за телефоном (044) 239-07-21.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Рудюк І.В., Член лічильної комісії –  Лапін С.М. та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

 1. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Золотько І.Є., секретарем зборів запропоновано обрати Бєляєву О.М. на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 1. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

 • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
 • для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
 • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 • кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
 1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2018 року задовільною.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:  Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.

 1. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2018 року задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік у складі:

 • Балансу Товариства (ф.1) станом  на 31.12.2018 р.;
 • Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2018 рік.
 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

 1. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р., направити на розвиток Товариства.

 1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

 1. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2018 року.

Проект рішення: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2018 року.

 1. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2018 року.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2018 року.

 1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства.

Проект рішення:

1.  Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

2.  Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

3. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.

 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Детальна інформація стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в строк до дати проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Станом на 25 лютого 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій.

Станом на 25 лютого 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://20069005.infosite.com.ua/

          Довідки за телефоном (044) 239-07-21

 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2018 рік (тис. грн) *

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6830.1

6564.9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

562.3

259.9

Запаси

624.0

617.3

Сумарна дебіторська заборгованість

2244.8

2058.4

Гроші та їх еквіваленти

111.2

120.9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3440.1

2921.6

Власний капітал

4340.1

3821.6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

900.0

900.0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

462.4

462.4

Поточні зобов’язання і забезпечення

2027.6

2280.9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

518.5

84.4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

5.2

0.8