Дата розміщення:  02.12.2020 15:55:02
Дата здійснення дії: 02.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій
Повне найменування:  Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"
Код за ЄДРПОУ:  09801546
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери

Акціонерного товариства

 Акціонерно-комерційного банку «Львів»

(код ЄДРПОУ 09801546)!

Повідомляємо, що 01 грудня 2020 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», на яких було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку на 270 000 000,00 гривень (двісті сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій у кількості 2 700 000 000 шт. (два мільярди сімсот мільйонів штук) існуючої номінальної вартості 00,10 грн (нуль гривень десять копійок) за акцію за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів б/н від 01.12.2020 р.)

Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів». Юридична адреса банку: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1. Телефон/факс (032) 245-64-83.

Розмір сплаченого статутного капіталу станом на 01 грудня 2020 року становить 438 405 338 грн. (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п'ять тисяч триста тридцять вісім гривень). Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип – 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вартість – 00 (нуль) гривень 10 копійок. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення становить 270 000 000,00 (двісті сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Форма існування акцій – бездокументарна.

Всі акціонери Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку та можуть скористатися цим правом з 09 грудня 2020 року по 12 лютого 2021 року включно. В процесі додаткової емісії акцій Банку акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами на дату прийняття рішення про емісію акцій - 01.12.2020 року. Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле число, тоді кількість акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа. Ринкова вартість, яка визначена оцінкою, що проведена ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ», сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 967/18 від 11.12.2018 року станом на 12.11.2020 р. та затверджена рішенням Наглядової ради банку від 12.11.2020 р., становить 0,10 (нуль гривень 10 копійок) грн. за акцію. При цьому, згідно з Рішенням наглядової Ради Банку б/н від 01 грудня 2020 року акції розміщуються за ціною, що становить 10 копійок (десять копійок).

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають письмову заяву про придбання акцій та перераховують:

- кошти в національній валюті на рахунок № 500400000 в АТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268 у сумі що дорівнюють вартості цінних паперів, що ним придбаваються;

- кошти в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) на рахунок № 500440840 в АТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268, у сумі що дорівнюють вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я та місце проживання (для фізичної особи) або найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються АТ АКБ «Львів» не пізніше 12 лютого 2021 р. АТ АКБ «Львів» видає акціонерам письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

У разі, якщо акціонер не звернувся до Правління Банку з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

Термін проведення першого етапу розміщення акцій – з 13 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року включно. В термін з 13 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року включно укладаються договори купівлі-продажу акцій між Банком і акціонерами, які надали Банку заяву про придбання акцій та внесли кошти на реалізацію свого переважного права.

Термін проведення другого етапу розміщення акцій – з 26 лютого 2021 року по 09 квітня 2021 року включно. На другому етапі розміщення акцій, в термін з 26 лютого 2021 року по 09 квітня 2021 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед осіб, які є учасниками розміщення. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення.

Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються.

На підставі поданих заяв між Банком і учасниками розміщення акцій укладаються договори купівлі-продажу акцій. Повна оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються по 09 квітня 2021 року (включно):

- грошовими коштами в національній валюті, виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку № 500400000 в АТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268;

- грошовими коштами в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро), виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку № 500440840 в АТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268.

Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів учасників розміщення акцій, що знаходяться у їх розпорядженні.

При придбанні акцій учасниками розміщення-юридичними особами останні повинні подати відомості, що підтверджують наявність власних коштів – аудиторський висновок, баланс підприємства  звіт про прибутки та збитки та звіт про власний капітал у відповідності до  вимог чинного законодавства та нормативних актів Національного Банку України.

Фізичні особи, при придбанні акцій банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу банку з урахуванням його збільшення, повинні надати документи передбачені  нормативними актами Національного Банку України.

Телефон для довідок: (032) 245-64-83

Наглядова рада.

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті за посиланням: https://www.banklviv.com/about/?swiper=0&slide=3