Дата розміщення:  30.12.2020 20:57:01
Дата здійснення дії: 30.12.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Код за ЄДРПОУ:  33270581
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (надалі - Товариство) на виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями), а також Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень законодавства про цінні папери від 09.04.2020 року № 12-СХ-6-Е повідомляє про те, що Товариством 30.04.2019 року було розкрито (розміщено на власному сайті http://www.azot.lg.ua/index.php?page=regular_richn_info&lng=ru, оприлюднено та подано до Комісії) недостовірну та неповну інформацію у складі регулярної річної інформації Товариства за 2018 рік.

Інформація була розкрита недостовірно та неповно в частині інформації аудитора щодо звіту про корпоративне управління з причин не проведення відповідної аудиторської перевірки,  інша інформація - з технічних причин.

Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну та неповну регулярну річну інформацію за 2018 рік.

Перелік виправлень у складі регулярної річної інформації за 2018 рік:

 

1. Підпункт 10 «інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління» пункту 4 «Звіт про корпоративне управління» розділу VII. «Звіт керівництва (звіт про корпоративне управління)» був доповнений інформацією наступного змісту:

«ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ» за 2018 рік

УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ»

НКЦПФР

 

Інформація про предмет завдання 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33270581, 93403, Україна, Луганська обл., Сєвєродонецьк, Пивоварова 5, далі - Товариство) за 2018 рік, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (далі - Закон № 3480-ІV).

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік.

 

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління, є документи та відомості, які розкривають або підтверджують інформацію: наявність систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

 

Застосовні критерії

1.         Вимоги Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV, зокрема, визначені ст.40-1:

 

Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах «а» або «б», емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті «в», емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

 

2.         Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955.

3.         Закон України «Про акціонерні товариства».

 

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

 

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва у складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-ІV, та не може використовуватись для інших цілей.

 

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління за 2018 рік, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

 

Відносна відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного за 2018 рік відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

 

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

 

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

 

Опис виконаної роботи аудитора

Виконана незалежним аудитором робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;

- реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.2018 року;

- відповіді на запити аудитора;

- письмові запевнення від Товариства;

- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua;

- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;

- сторінка ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ» в мережі Інтернет: http://www.azot.lg.ua

 

Завдання передбачає виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

 

Висновок незалежного аудитора

На нашу думку інформація, яка зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства, не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955.

 

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління.

1.         На дату складання цього звіту:

а) власний Кодекс корпоративного управління Товариства відсутній;

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, Товариство не застосовувало;

в) Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

2.         У зв’язку з відсутністю Кодексу корпоративного управління Товариствами не перевіряли інформацію про відхилення від положень Кодексу.

3.         Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

4.         Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства та колегіальних виконавчих органів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

5.         Товариство не формалізувало діючу системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства, відповідно ми не можемо висловити думку про основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

6.         Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2018 року.

7.         Інформація про відсутність будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, відповідає відомостям, зазначеним у звіті.

8.         Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента відповідає Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства, Положенню про ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ».

9.         Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства, Положенням про ревізора Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

 

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, ми не висловлюємо нашу думку щодо інформації, зазначеної в цих пунктах.

 

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Дівайс-Груп».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33498239.

ТОВ «Аудиторська компанія «Дівайс-Груп» включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності», реєстраційний № 3616.

Юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 3, оф.18.

Фактичне місце розташування: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 3, оф.18.

 

Дата складання звіту                                                        «30» грудня 2020 року

 

Партнер із завдання _____________________________ Круць Н.П.

(Внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів

аудиторської діяльності 102225)»

 

2. У таблиці «Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?» підпункту 3 «інформація про загальні збори акціонерів (учасників)» пункту 4 «Звіт про корпоративне управління» розділу VII. «Звіт керівництва (звіт про корпоративне управління)» напроти «Депозитарна установа» вказано «Так» замість «Ні».

 

3. В абзаці «Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень» підпункту 4 «Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента» пункту 4 «Звіт про корпоративне управління» розділу VII. «Звіт керівництва (звіт про корпоративне управління)» виправлено інформацію про кількість засідань зокрема вказано про те, що в 2018 роцi вiдбулося 8 засiданнь та 8 заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".

Недостовірність розміщення інформації, вказаної в пп. 2,3 було виявлено самостійно 30.12.2020 року.

 

Голова Правління                                                                    Л.С. Бугайов