Дата розміщення:  13.01.2021 17:09:02
Дата здійснення дії: 13.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Укренергоремонт»
Код за ЄДРПОУ:  21888124
Текст повідомлення: 

Код ЄДРПОУ  218881254  Місцезнаходження:

Україна,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. Гданцівська, буд.37 Б.

                         

 

 

 ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Повідомляє , що 28  січня 2021 року о 09.15 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства, які є позачерговими. Рішення про скликання загальних зборів було прийнято на засіданні Дирекції від 11 січня 2021 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 січня 2021 року з 08.45 год. до 09.00 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 25 січня 2021  року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів та проекти рішень

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
 2. Про обрання Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт».
 3. Про укладення трудового договору (контракту) з Генеральним директором.
 4. Вирішення питання щодо продовження терміну дії повноважень підписанта.
 5. Про призначення уповноваженої особи на проведення дій щодо реєстрації змін, затверджених цим протоколом.
 6. Про припинення повноважень Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт».
 7. Про обрання Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт».

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

 1. По першому питанню порядку денного:

Щодо порядку (регламенту) загальних зборів:

 • Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
 • Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
 • Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
 • Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Дирекції, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
 • Принцип голосування на зборах: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
 • Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма якого затвердження на засіданні Дирекції.
 • Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

          

           Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лічильної комісії :

           Голова – Пашко Л.І.;

Секретар – Худжакулова Л.В.

Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів акціонерів.

          

 1. По другому  питанню порядку денного:

 

  Відповідно до п.9.3.5 Статуту ПрАТ «Укренергоремонт» генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Згідно протоколу №01/18 позачергових загальних зборів акціонерів від 29 січня 2018 року на посаду генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» було обрано Сіроклина Юрія Віталійовича з терміном дії повноважень до 28 січня 2021 року.

Діяльність Сіроклина Ю.В. на посаді Генерального директора Товариства  є продуктивною та відповідає основним напрямкам роботи товариства.

Переобрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт» Сіроклина Юрія Віталійовича та подовжити термін його повноважень до 29 січня 2024 року. Після закінчення трирічного терміну повноваження Генерального директора Товариства дійсні до обрання Загальними Зборами акціонерів наступного Генерального директора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

 

 1. По третьому питанню порядку денного:

 

Укласти трудовий договір (контракт) з Сіроклином Ю.В. як з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».

 

4. По четвертому питанню порядку денного:

 

Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» № 1 від 28 січня 2021 року Сіроклин Ю.В. є Генеральним директором Товариства зі строком повноважень до 29 січня 2024 року. Генеральний директор уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, зокрема підписувати договори (є підписантом). У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень підписанта Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців то громадських формувань,  продовжити повноваження Генерального директора Товариства в особі Сіроклина Ю.В. як підписанта до 29 січня 2024 року.

 

5. По п’ятому питанню порядку денного:

 

Уповноважити Іявойнен Галину Едуардівну на проведення всіх заходів для державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змін, які прийняті на засіданні загальних зборів Товаристві від 28 січня 2021 року.

 

5. По шостому  питанню порядку денного:

 

Припинити повноваження Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт», склад якої обрано на підставі протоколу загальних зборів №03/18 від 16 квітня 2018 року. Рішення з цього питання набирає чинності після обрання нового складу Дирекції ПрАТ «Укренергремонт».

 

7. По сьомому  питанню порядку денного:

 

Обрати Дирекцію Товариства у кількості 5 (п’ять) членів для здійснення керівництва поточної діяльністю ПрАТ «Укренергоремонт»:

Голова дирекції – Генеральний директор товариства Сіроклин Юрій Віталійович.

Члени Дирекції:

 • Комерційний директор – Босий Юрій Павлович;
 • Директор з маркетингу та збуту – Сіроклин Павло Феофанович;
 • Директор представництва – Овчінніков Максим Анатолійович;
 • Головний бухгалтер – Іявойнен Галина Едуардівна.

Обрані члени Дирекції виконують свої обов’язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень, а саме до 29 січня 2024 року. Після закінчення трирічного терміну повноваження Дирекції дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Дирекції або припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місці проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Сіроклин Ю.В.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://ukrenergoremont.com/ua/news/povidomlennia_13012021

 

 

 

Телефон для довідок: (050) 458 30 90.

 

Генеральний директор ПрАТ “Укренергоремонт”