Дата розміщення:  22.01.2021 15:33:01
Дата здійснення дії: 22.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОГРАД"
Код за ЄДРПОУ:  30734728
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОГРАД» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Позачергових  Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться  23  лютого  2021 р. о 10:45  год. за адресою: м. Київ,         пл. Спортивна, 1А Бізнес-центр «Гулівер», 17 поверх, офіс № 1750.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 23 лютого  2021 року з 10:20 год. до 10:30  год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 лютого   2021 року о 10:45 год.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: м. Київ,         пл. Спортивна, 1А Бізнес-центр «Гулівер», 17 поверх, офіс 1750

Місцезнаходження Товариства: 01601, М. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих дня до дня проведення Зборів, 18 лютого   2021 року.

Загальна  кількість акцій – 925 (дев’ятсот двадцять п’ять)   з них -  голосуючих акцій 925 (дев’ятсот двадцять п’ять)   станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення : Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально –  Ткаченко Н.С.  – голова комісії; члени Комісії – Жемель О.Ю., Вернігора М.В.

  1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

                   Проект рішення: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради Захарченко С.М, секретарем – Корсун І.Д.

  1. Про затвердження укладеного Товариством Генерального договору про здійснення кредитування №120/12/11-005 від 22 липня 2011 року (надалі – Генеральний договір) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (надалі – Банк), що є правонаступником АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», з усіма укладеними до нього змінами/додатками / додатковими угодами/ угодами про внесення змін / договорами про внесення змін, зокрема, але не виключно, Договором про внесення змін №9 від 26.11.2018 р. до Генерального договору, Договором про внесення змін №18 до Генерального договору.

Проект рішення: Затвердити Генеральний договір про здійснення кредитування №120/12/11-005 від 22 липня 2011 року із Банком, що є правонаступником АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», з усіма укладеними до нього змінами/додатками / додатковими угодами/ угодами про внесення змін / договорами про внесення змін, зокрема, але не виключно, Договором про внесення змін №9 від 26.11.2018 р. до Генерального договору, Договором про внесення змін №18 до Генерального договору;

-              уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Генеральний договір та/або Договорі про внесення змін 1, в тому числі умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Генеральним договором та/або Договором про внесення змін 1, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Генерального договоору та/або Договору про внесення змін 1, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії частини (траншу) кредитної лінії та інші умови Генерального договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін/ договори про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

4. Про затвердження укладеного Товариством із Банком до Договору іпотеки №120/12/11-005-MG12 від 26.11.2018р., з укладеними до нього Договором про внесення змін №1 від 06.10.2020р. та Договором про внесення змін №2.

Проект рішення: Затвердити Договір іпотеки №120/12/11-005-MG12 від 26.11.2018р., з укладеними до нього Договором про внесення змін №1 від 06.10.2020р. та Договором про внесення змін №2;

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі іпотеки №120/12/11-005-MG12 від 26.11.2018р. та/або Договорі про внесення змін 2, умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Генеральним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором іпотеки №120/12/11-005-MG12 від 26.11.2018р., зокрема, але не виключно, будь-які зміни Генерального договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Генерального договору, виконання яких забезпечено Договором іпотеки №120/12/11-005-MG12 від 26.11.2018р. та інші умови Договору іпотеки №120/12/11-005-MG12 від 26.11.2018р. та/або Договору про внесення змін 2, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін/ договори про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

 5. Про затвердження укладеного Товариством із Банком Договору застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р., з укладеними до нього Договором про внесення змін №1 від 26.11.2018 р., Договором про внесення змін №2 від 06.10.2020р. та Договором про внесення змін №3.

 Проект рішення: Затвердити Договір застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р., з укладеними до нього Договором про внесення змін №1 від 26.11.2018 р., Договором про внесення змін №2 від 06.10.2020р. та Договором про внесення змін №3;

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р. та/або Договорі про внесення змін №3 до Договору застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р. (надалі – Договір про внесення змін 3), умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Генеральним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р., зокрема, але не виключно, будь-які зміни Генерального договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Генерального договору, виконання яких забезпечено Договором застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р. та інші умови Договору застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 12.02.2018р. та/або Договору про внесення змін 3, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін/ договори про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

 6. Про затвердження укладеного Товариством із Банком до Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., з укладеними до нього Договором про внесення змін №1 від 26.11.2018 р., Договором №2 про внесення змін від 06.10.2020р. та Договором про внесення змін №3.

Проект рішення: Затвердити Договір застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р, з укладеними до нього Договором про внесення змін №1 від 26.11.2018 р., Договором №2 про внесення змін від 06.10.2020р. та Договором про внесення змін №3;

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р. та/або Договорі про внесення змін №3 до Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р. (надалі – Договір про внесення змін 4), умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Генеральним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., зокрема, але не виключно, будь-які зміни Генерального договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Генерального договору, виконання яких забезпечено Договором застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р. та інші умови Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р. та/або Договору про внесення змін 4, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін/ договори про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

7. Про затвердження укладеного Товариством із Банком Договору застави майнових прав №120/12/11-005-PR7 від 26.11.2018р., з укладеними до нього Додатковою угодою № 1 від 06.10.2020р. та Додатковою угодою №2. 

Проект рішення: Затвердити Договір застави майнових прав №120/12/11-005-PR7 від 26.11.2018р., з укладеними до нього Додатковою угодою № 1 від 06.10.2020р. та Додатковою угодою №2;

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі застави майнових прав №120/12/11-005-PR7 від 26.11.2018р. та/або Додатковій угоді, умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Генеральним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави майнових прав №120/12/11-005-PR7 від 26.11.2018р., зокрема, але не виключно, будь-які зміни Генерального договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини(траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Генерального договору, виконання яких забезпечено Договором застави майнових прав №120/12/11-005-PR7 від 26.11.2018р. та інші умови Договору застави майнових прав №120/12/11-005-PR7 від 26.11.2018р. та/або Додаткової угоди, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів

- паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом  або  іншими  посадовими  особами,  які  вчиняють  нотаріальні  дії,  а  також  може  посвідчуватися депозитарною  установою  у  встановленому  Національною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку  денного  Загальних  зборів  із  зазначенням  того,  як  і  за  яке  (проти  якого)  рішення  потрібно проголосувати.  Під  час  голосування  на  Загальних  зборах  представник  повинен  голосувати  саме  так,  як передбачено  завданням  щодо  голосування.  Якщо  довіреність  не  містить  завдання  щодо  голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління. Надання довіреності на  право  участі  та  голосування  на  Загальних  зборах  не  виключає  право  участі  на  цих  Загальних  зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку  надає  письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)  для його участі у загальних зборах, проекти рішень  з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені наглядовою радою або запропоновані акціонерами, які володіють більше як 5 відсотками акцій , у випадку їх надходження,  інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій розміщені та будуть  розміщені  на власному веб - сайті Товариства за адресою: https://electrograd.com.ua/emit-information.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бізнес-центр «ГУЛІВЕР», 17 поверх, офіс 1750, кожного робочого дня з 10:00 до 12:00 год., а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства – Захарченко Ю.М. Телефони для довідок: (056) 499-15-25.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку  надає  письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право вносити  пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

 Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів  приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій,  може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого у цьому повідомленні та неповноти даних, що містяться у повідомленні. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, зазначених вище також -  у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Голова Наглядової ради  Захарченко С.М.