Дата розміщення:  22.01.2021 17:05:01
Дата здійснення дії: 26.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Оберіг"
Код за ЄДРПОУ:  31976385
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Оберіг»

 (код за ЄДРПОУ 31976385, місцезнаходження: 55330, Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

26 лютого 2021 року о 12:00 годині за адресою: 55330, Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 26 лютого 2021 р. за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год. Закінчення реєстрації 11:45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину 22.02.2020 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання  членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
  3. Звіт Наглядової Ради за 2020р.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Директора за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт та висновки Ревізора за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
  7. Про розподіл  прибутку  і  збитків  товариства за  2020 р.
  8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.
  9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.
  10. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

 

Адрес веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.oberig.pat.ua.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10.00 год до 16.00 год за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44, кабінет № 1, а також у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами–Директор Товариства Бойко О. С.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2020(звітний)

2019 (попередний)

Усього активів  

 105774

115959

Основні засоби  

50998

59437

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

 

Запаси 

51621

52033

Сумарна дебіторська заборгованість  

464

2990

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1531

333

Нерозподілений прибуток 

1051

2660

Власний капітал 

104140

104814

Статутний капітал 

450

450

Довгострокові зобов'язання 

 

7822

Поточні зобов'язання 

512

3323

Чистий прибуток (збиток) 

1051

2660

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4500

4500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

43

52

 

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного:

1.            Обрання  членів лічильної комісії. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Загороднюк О.Г.; Член лічильної комісії: - Ніколенко О. М.»

2.            Обрання голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення: « Обрати головою зборів – Лисенко Віталія Володимировича; Сектетарем зборів –Бойко Євгенія Олександрівна».

3.            Звіт Наглядової Ради за 2020р.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Звіт Наглядової Ради за 2020 рік затвердити та взяти до відома.

4.            Звіт Директора за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Звіт Директора за 2020 рік затвердити та взяти до відома.

5.            Звіт та висновки Ревізора за 2020р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства. Проект рішення: Звіт Ревізора за 2020 рік затвердити та взяти до відома при затвердженні річного звіту Товариства.

6.            Затвердження річного звіту Товариства за 2020р. Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Оберіг» за 2020 рік.

7.            Про розподіл  прибутку  і  збитків  товариства за  2020р. Проект рішення: Прибуток отриманий за 2020 рік у сумі 1 051 000  грн. розподілити наступним чином:

-для виплати дивідендів – 500 000 грн,

- фонд розвитку виробництва – 411 000,00 грн

  - фонд соціального розвитку –  40 000,00 грн

  - фонд заохочення – 35 000,00  грн.

  - фонд оплати праці органам управління та контролю –  50 000 грн.

  - фонд  накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 15 000 грн.

8.            Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів. Проект рішення: «Затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік у сумі 500 000,00 грн. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у строк згідно  затвердженого рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів»

9.            Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду та схвалення на вчинення Директором Товариства  Бойком О.С. протягом періоду з 26 лютого 2021 року по 26 лютого 2022 року значного правочину, а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг  № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01 % (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов’язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним  договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранична сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору  Товариства Бойку О.С. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом,  можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства  Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

10.          Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів. Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину: а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг  № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01 % (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов’язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним  договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранична сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору  Товариства Бойку О.С. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом,  можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства  Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним  Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання  та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, визначених  ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

 

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «20» січня 2021 року загальна кількість акцій складає 4500 шт , кількість голосуючих акцій 4500 шт.