Дата розміщення:  22.01.2021 18:03:01
Дата здійснення дії: 26.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ”
Код за ЄДРПОУ:  19263676
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ» (Код за ЄДРПОУ 19263676), місцезнаходження: Україна, 03170  (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 лютого 2021 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, 6 (2 поверх адміністративної будівлі), кімната № 4 (бухгалтерія).

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах здійснюватиметься                      26 лютого 2021 року за місцем їх проведення з 09-00 до 10-45 години. Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 24 годину, 22 лютого 2021 року.

Проект порядку денного:

 

Проект порядку денного

Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства; прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Данілов Михайло Володимирович. - Голова Лічильної комісії;

Слончак Вадим Олександрович. - член Лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових загальних зборах Товариства підсумків голосування та підписання ними протоколу. 

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Обрати:

Чижа Юрія Олександровича -   Головою позачергових загальних зборів акціонерів;

Данілова Михайла Володимировича.– секретарем позачергових загальних  зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

 

 

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних акціонерів: по всіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилини для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці  позачергових загальних зборів – до 3 хвилин; позачергові загальні збори акціонерів провести без перерви. Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводить виключно з використанням бюлетнів для голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру.

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 

Припинити повноваження:

Голови Наглядової ради Товариства - Волинця Данила Мефодійовича,

Члена Наглядової ради Товариства - Архипенка Сергія Миколайовича,

Члена Наглядової ради Товариства - Міщенка Сергія Олександровича.

6.  Визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються на строк три роки.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться  членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, а також затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Ознайомлення з документами

До дати проведення позачергових загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Додаткову інформацію та матеріали під час підготовки до позачергових загальних зборів можна отримати та ознайомитися за адресою: 03170, м. Київ, вулиця Янтарна, буд.6 (2 поверх адміністративної будівлі), кімната № 4 (бухгалтерія) у робочі дні в робочий час з 9:00 до 18:00. В день проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись – за місцем їх проведення.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: http://19263676.infosite.com.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства. Довідки за телефоном тел.: (044) 503-78-16.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 20 січня 2021 року, загальна кількість акцій складає 12 312 155 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 10 730 259 штук.

 

Пропозиції акціонерів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних  зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Порядок реєстрації та участі у голосуванні

Для реєстрації та участі у голосуванні на позачергових загальних зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході позачергових загальних зборів до наступного дня.