Дата розміщення:  22.01.2021 21:25:02
Дата здійснення дії: 23.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ"
Код за ЄДРПОУ:  01555316
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»

(Далі - ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», Товариство, код за ЄДРПОУ 01555316, місцезнаходження: Україна, 18000,Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Корольова, будинок 7)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «23» лютого 2021 року о 10 годині 00 хвилин  (Далі – чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 18000,Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Корольова, будинок 7, адміністративне приміщення ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», кабінет Директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «23» лютого 2021 року з 08:45 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 17.02.2021р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:   

Голова лічильної комісії          – Тищенко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії             – Курило Сергій Михайлович

2. Встановити термін дії повноважень даної  Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», обрати:

Головою зборів                       – Охріменко Ольгу Миколаївну

Секретарем зборів                –Охріменко Анастасію Степанівну.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначені основні напрями діяльності  Товариства на 2021 рік затвердити;

2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, за необхідності здійснення актуалізації видів діяльності, які здійснює/має намір здійснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»  особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр):

2.1.  щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про види діяльності (коди КВЕД) Товариства, які Директор Товариства, як виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вважає за необхідне виключити із Єдиного державного реєстру як неактуальні, чи доповнити новими видами діяльності виходячи із поточного стану ринку товарів, робіт та послуг. Повноваження щодо самостійного визначення конкретного виду діяльності (коду КВЕД), який підлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру – покладаються на Директора Товариства;

2.2. щодо внесення, за необхідності, змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про ліцензування виду господарської діяльності,  відомостей про видачу документів дозвільного характеру;

2.3. щодо виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разі наявності таких помилок)».

2.4. щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про директора Товариства та акціонерів та бенефіціарів Товариства

4. Затвердження річної інформації товариства згідно ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства"

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Річну інформацію  Товариства за 2020 рік  затвердити».

5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2020р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Річний звіт Товариства за 2020 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» станом на 31.12.2020 року затвердити».

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Отриманий прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» від фінансово-господарської діяльності у 2020 році в розмірі 1034,3 тис. грн., направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на добудову приміщення складу, асфальтування території ,подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

7.  Обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Контракту з Директором.

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). З 23 лютого 2021 року обрати на термін 5 років згідно Статуту  Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охріменко Ольгу Миколаївну;

2). Затвердити визначені умови контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства (з 01 березня 2021року встановити розмір посадового окладу в розмірі 14000 грн.), що укладатиметься з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Уповноважити Секретаря Загальних зборів Охріменко Анастасію Степанівну на підписання з Директором від імені Товариства цього контракту».

 

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 24 п.8.5.2. розділу 8 Статуту Товариства, - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

-     кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

-    угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

-   угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

-    угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-  угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-     договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;

-     цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

-     угоди будівельного підряду;

-     лізингу;

-     угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

-     угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

-     угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

-     договори комерційної концесії та спільної діяльності;

-    договори позики;

-    договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

2.  Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення  у розмірі 10,0  млн. гривень;

3. Повноваження щодо визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів та ін.) та їх істотних умов, а також на підписання угод, що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: sportekcherkassy.pat.ua

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”  станом на 21 січня  2021 року: загальна  кількість простих  іменних акцій Товариства становить 221271 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 221271 шт.

 

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), а також належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи-акціонера станом на дату, що передує даті проведення Загальних зборів Товариства, оригінал або нотаріально посвідчену копію чи витяг з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також (якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера), рішення уповноваженого органу юридичної особи-акціонера про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства.

 

Під час підготовки до чергових Загальних зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів), акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час (з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Корольова, будинок 7, адміністративне приміщення ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», кабінет   Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 год. до 14:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –   Охріменко Ольга Миколаївна

Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити (надати) до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повне найменування та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит.

Акціонери мають право до дати проведення Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. В більш детальному обсязі інформація щодо переліку наданих акціонерам прав, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строки, протягом яких такі права можуть використовуватися, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до   Охріменко Ольги Миколаівни за наведеним нижче номером телефону для довідок.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Довіреність, викладена іноземною мовою, повинна бути перекладена на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спортек- Черкаси» (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

2020 рік

Попередній

 2019 рік

Усього активів

10785,80

9190,70

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9677,10

5631,70

Запаси

108,1

109,2

Сумарна дебіторська заборгованість

613,80

1208,20

Гроші та їх еквіваленти

363,20

2168,40

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7511,1

6500,40

Власний капітал

1960,90

1960,90

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

221,30

221,30

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1089,10

495,60

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1034,3

743,90

Середньорічна кількість акцій (шт.)

221271

221271

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

4,67

3,366

 

 

Телефон для довідок:  (0472) 65-90-23

 

Директор ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»