Дата розміщення:  19.02.2021 19:05:01
Дата здійснення дії: 22.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  14282829
Текст повідомлення: 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"!

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – Банк, АТ "ПУМБ"), місцезнаходження Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 22 березня 2021 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 528).

Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 22 березня  2021 року з 10:45 до 10:55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом  на 24 годину 16 березня 2021 року.

 

Перелік питань разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

1.1.  Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Степанченко Наталія Георгіївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сидор Дарина Михайлівна, юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання  та підписання  Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.3. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

2. Про затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік, в тому числі  фінансову звітність Банку за 2020 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 

Проект рішення:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КПМГ Аудит",  відносно річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається, без зауважень та додаткових заходів.

4. Про розподіл прибутку Банку. 

Проект рішення:

4.1. Затвердити розподіл чистого  прибутку  у розмірі 2 608 093 183,80 гривень (Два мільярди шістсот вісім мільйонів дев’яносто три тисячі сто вісімдесят три гривні 80 копійок), отриманого Банком за результатами діяльності у 2020 році, наступним чином:

прибуток у розмірі 1 304 047 148, 60 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок сім тисяч сто сорок вісім гривень 60 копійок)  - спрямувати до резервного фонду Банку;

прибуток у розмірі 1 304 046 035,20 гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п’ять  гривень 20 копійок)  - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Банку.

4.2.  Прибуток минулих років у розмірі 8 846 357,59 гривень (Вісім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста п’ятдесят сім гривень 59 копійок) - залишити нерозподіленим.

5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження  їх розміру.

Проект рішення:

5.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками  роботи Банку у 2020  році 1 304 046 035,20  гривень (Один мільярд триста чотири мільйони сорок шість тисяч тридцять п’ять  гривень 20 копійок)    з розрахунку на  1 (одну)  просту іменну акцію Банку  - 91,04 гривень (Дев’яносто одна  гривня 04 копійки).

5.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Банком через депозитарну систему України в порядку та у строки, передбачені законодавством України.

6. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

6.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

6.3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати його державної реєстрації  у відповідності до законодавства  України.

6.4. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненка С.П., підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Проект рішення:

7.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції, що додається.

7.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" відповідно до чинного законодавства України.

8. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2021 рік.

Проект рішення:

8.1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності Банку на 2021 рік, зазначені  в  додатку до  Протоколу.

9.  Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

9.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

9.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку в 2020 році на високому рівні.

10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у новій редакції.

Проект рішення:

10.1. Затвердити  Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", у новій редакції, що додається.

10.2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 28.04.2020 р.  (Протокол № 83).

11. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

11.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік, що додається.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": https://pumb.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного Зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, кабінет №528 у робочі дні тижня з 9.30 до 17.00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа: Голова Правління   Черненко С.П. Відповідальний виконавець: Степанченко Н.Г.,  тел. для довідок: (044) 231-71-99 (вн.41-46).

Права акціонерів Банку:

Акціонери мають право звернутися до Банку за його адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати їх проведення. Банк зобов’язаний надати відповіді на такі письмові запитання акціонерів до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

  • акціонерам –  паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.
  • представникам акціонерів – паспорт, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 18 лютого  2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій Банку складає 14 323 880 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій Банку – 14 323 880 штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "ПУМБ" (тис. грн.) *

Найменування показника 

Період 

звітний

 (2020)

попередній перерахований (2019)

Усього активів 

 75 263 954

 55 437 218

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 1 982 814

 1 957 941

Запаси 

 161 702

 183 644

Сумарна дебіторська заборгованість

 773 664

 474 801

Гроші та їх еквіваленти

 14 534 838

9 671 645

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 2 616 939

3 616 578

Власний капітал 

 9 684 011

9 067 377

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 780 595

3 294 492

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4 529 193 

294 619 

Поточні зобов'язання і забезпечення

65 251 304

46 075 222

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 608 093 

2 603 717 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

14 323 880 

14 323 880 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

182,08 

181,77 

* Застереження: зазначена вище інформація за 2020 рік наведена, виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Наглядова рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

 

Голова Правління       

АТ "ПУМБ"                                                             _____________________                                   Черненко С.П.