Дата розміщення:  23.02.2021 15:37:01
Дата здійснення дії: 08.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТИЛЬ" ХАРКІВСЬКИЙ БУДИНОК МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ"
Код за ЄДРПОУ:  00309950
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватного акціонерного товариства

«Стиль» Харківський будинок моделей одягу»

 

Приватне акціонерне товариство «Стиль» Харківський будинок моделей одягу» (код ЄДРПОУ 00309950, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 17) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2021 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 17, будівля А-3, кім. №3. Час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації акціонерів - 11:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02.04.2021 року (станом на 24 годину).

 

Проект порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт генерального директора за 2020 рік. Основні напрямки діяльності у 2021 році.

5. Звіт Наглядової ради.

6. Звіт Ревізора.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків.

 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення.

Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Безгіна Зоя Петрівна, член Лічильної комісії – Водоп’ян Олександр Олексійович.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення.

Обрати Головою зборів Лісковського Сергія Федоровича та Секретарем зборів Цуканова Станіслава Володимировича.

3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення.

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в усній та письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. Звіт генерального директора за 2020 рік. Основні напрямки діяльності у 2021 році.

Проект рішення.

- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік затвердити.

-  Основні напрямки діяльності у 2021 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради.

Проект рішення.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора.

Проект рішення.

Затвердити звіт Ревізора Товариства про роботу у 2020 році. Роботу Ревізора Товариства у 2020 ріці визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення.

Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році у зв’язку із відсутністю прибутку.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, розміщена у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.housefashion-stil.com.ua.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок – середа з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,17, будівля А-3, кім. №3. Контактна особа – Полухін Андрій Юрійович, н.т. (057) 728-10-69.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.  Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

6089,5

6181,6

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

5986,8

6085,7

Запаси 

0

0,1

Сумарна дебіторська заборгованість  

102,3

95,6

Гроші та їх еквіваленти 

0,2

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(11350,8)

(9637,4)

Власний капітал 

(9598,3)

(7884,9)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1500,0

1500,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

15687,8

14066,5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1713,4)

(1546,4)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

30000000

30000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,06)

(0,05)

 

УВАГА! Загальні збори акціонерів будуть проводитись з обов’язковим дотриманням протиепідеміологічних вимог, зокрема, наявність захисної маски є обов’язковою.