Дата розміщення:  23.02.2021 16:55:01
Дата здійснення дії: 31.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ВТО "Надзбруччя"
Код за ЄДРПОУ:  01528051
Текст повідомлення: 

Для загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР

 про ринок цінних паперів та на вебсайт

 

 

“Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “ВТО “Надзбруччя” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31.березня 2021 року о 14 год.00хв., за адресою: м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, у приміщенні офісу 2 Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 31.03.2021 року з 1200год. до 1330год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину 25 березня 2021 року.

Проект порядку денного і проекти рішень:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Сусук Б.Б.- голова лічильної комісії, Чирка М.Г – член лічильної комісії, Студена Г.К. – член лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Сусук Л.П., а секретарем Зборів Недошитко Ю.П.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді - до 5 хв.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Направити  отриманий прибуток за 2020 рік на розвиток дочірніх підприємств.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

       Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

 - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі – прав вимоги);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;

 - угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові правління Товариства Стопник О.Б. для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов’язаних з ними, після погодження таких значних правочинів Наглядовою Радою Товариства.

9. Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” через зміну відомостей про діяльність  підприємства.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” через зміну відомостей про діяльність  підприємства і уповноважити голову правління  Стопник О.Б. зареєструвати дані зміни в державних реєстраторів.

 

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, у приміщенні приймальні голови правління, звертатись до голови правління Стопник Олени Богданiвни, а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожен  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на 19 лютого 2021 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 214600, голосуючих акцій - 148312. Адреса власного веб–сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: nvto.reyestr.com.ua

Довідки за телефоном: (0352) 52-78-60.

                                                                                                        Наглядова Рада Товариства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” за 2020 рік, тис. грн.

 

 

 

Найменування показника:

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

13988

7485

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5305

5334

   Запаси

 

436

567

Сумарна дебіторська заборгованість

1313

399

Грошові кошти та їх еквіваленти

5948

568

Нерозподілений прибуток

5869

4651

Власний капітал

6229

5011

Зареєстрований статутний капітал

107

107

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

53

53

Поточні зобов'язання і забезпечення

7706

2421

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1441

91

Середньорічна кількість акцій (шт.)

214600

214600

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

6,71482

0,42404

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                                           _______________                               О.Б. Стопник

М.П.                                                                     _________________________  

                                                                                        (дата)